5. Brunssum in cijfers & algemene informatie

Ontwikkeling bevolking

Het inwoneraantal van Brunssum daalde in 2015 van 28.655 naar 28.446 Dat is een afname van 209  inwoners.

Onderstaand is schematisch de opbouw van de bevolking naar leeftijdsgroep en geslacht weergegeven, per 1 januari 2016.

(Let op: het cijfer over het voorafgaande jaar is altijd voorlopig. De definitieve cijfers worden door het CBS in juli vastgesteld.)

Samenstelling bevolking naar leeftijdsgroep en geslacht per 1-1-2016.

Leeftijdsgroep 2015 2014 2013 2012 2011
0-4 jaar 1.131 1.196 1.233 1.260 1.286
5-9 jaar 1.284 1.278 1.276 1.321 1.329
10-14 jaar 1.396 1.487 1.523 1.525 1.535
15-19 jaar 1.468 1.443 1.430 1.444 1.531
20-24 jaar 1.389 1.437 1.511 1.512 1.534
25-29 jaar 1.514 1.495 1.494 1.487 1.482
30-34 jaar 1.443 1.500 1.532 1.524 1.532
35-39 jaar 1.454 1.444 1.468 1.478 1.569
40-44 jaar 1.709 1.874 2.006 2.154 2.231
45-49 jaar 2.285 2.304 2.415 2.468 2.503
50-54 jaar 2.476 2.435 2.428 2.372 2.384
55-59 jaar 2.303 2.297 2.277 2.262 2.203
60-64 jaar 2.128 2.127 2.079 2.077 2.087
65-69 jaar 1.948 1.901 1.902 1.849 1.744
70-74 jaar 1.563 1.532 1.476 1.501 1.486
75-79 jaar 1.297 1.252 1.286 1.217 1.174
80-84 jaar 871 878 863 881 872
85-89 jaar 533 524 513 507 507
90-94 jaar 209 212 208 210 186
> 95 jaar 45 39 35 31 28
Totaal 28.466 28.655 28.955 29.080 29.203

 

Geboren, overleden en verhuisd

In 2015 werden

 • 208 kinderen geboren (107 jongetjes en 101 meisjes).
 • 345 inwoners van Brunssum zijn in de loop van het jaar overleden (163 mannen en 182 vrouwen).
 • Er vestigden zich 1.381 personen (662 mannen en 719 vrouwen) .
 • Er vertrokken 1.453 personen (728 mannen en 725 vrouwen).

Spelende kinderen in SchuttersparkFoto van Algemene Begraafplaats

Onderscheidingen

Koninklijke Onderscheidingen

Algemene gelegenheid (Koningsdag)

Op vrijdag 24 april 2015 ontvingen 5 inwoners van Brunssum een lintje uit handen van burgemeester Luc Winants. Allen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Mevrouw M.H.H. (Marleen) Paas-Peeters
 • De heer H.L. (Huub) Peeters
 • De heer A.M.J. (Fons) Schobben
 • Mevrouw E.M.C. (Elly) Vlasveld-Severens
 • De heer J.M.G. (Jean) Zwart

Tussentijdse gelegenheid

Zes inwoners van Brunssum ontvingen bij tussentijdse gelegenheden een Koninklijke Onderscheiding.

Allen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • De heer W.A.H. (Wim) Janssen (4 april 2015)
 • Mevrouw De heer F.M.J. (Rick) Cremers (23 mei 2015)
 • De heer A.E.E.M. (Alain) Nieuwenhuijsen (23 mei 2015)
 • De heer H.M. (Huub) Pijls (23 mei 2015)
 • Mevrouw M.A.E. (Miet) Zovi-von Mauw (23 mei 2015)
 • Mevrouw E.A. (Lies) Bemelen-Jans (16 september 2015)

Gemeentelijke onderscheidingen

In het gemeentelijk decoratiestelsel is er sprake van drie gemeentelijke onderscheidingen: het ereburgerschap, de erepenning, en de culturele plaquette.

Ereburgerschap

Het ereburgerschap is voorbehouden aan zeer bijzondere gevallen. Het ereburgerschap wordt verleend aan personen die zich op uitmuntende wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Brunssumse gemeenschap en die daarin een grote voorbeeldfunctie hebben gehad. De toekenning van het ereburgerschap vindt slechts bij hoge uitzondering plaats, om het exclusieve karakter van de onderscheiding te benadrukken.

De gemeenteraad besluit over toekenningen van het ereburgerschap, op voorspraak van het college van B&W.

Erepenning

De Erepenning is bedoeld voor personen die zich gedurende langere tijd (10 jaar of langer) op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt op een of meerdere terreinen, of blijk hebben gegeven van grote burgerzin.

Het college van B&W besluit over de toekenningen van de Erepenning.

Culturele plaquette

De culturele plaquette wordt toegekend aan mensen die zich op cultureel vlak hebben onderscheiden. Daarbij geldt als maatstaf dat de betrokkene zich minstens 40 jaar voor een Brunssumse culturele vereniging verdienstelijk gemaakt moet hebben, waarvan 12,5 jaar als bestuurslid.

Het college van B&W besluit over de toekenningen van de culturele plaquette.

Erepenning

In 2015 werden géén erepenningen uitgereikt.

Culturele plaquette

In 2015 werden twee  culturele plaquettes uitgereikt.

 • Mevrouw A. (Anita) Heesen-Douma (22 maart2015)
 • Mevrouw A.M. (Tonie) Ebbinge-Stoffels (5 december 2015)

Ereburgers

In 2015 werden geen ereburgers benoemd.

Op 31 december 2015 telde de gemeente Brunssum 10 ereburgers.

Het gaat om de volgende personen:

Dhr. G.A.M. Boumans, dhr. M.T. de Bruijn, dhr. J. Cuijpers, dhr. K. Hofland, dhr. L.J. Hoogland, dhr. G.M.J. Janssen, dhr. J. Krocké, dhr. A. Lejeune, dhr. J.M.H. Palmen, en mw. S.Y.M. Walraven.

Verkiezingen

Provinciale Staten

Op woensdag 18 maart 2015 vonden verkiezingen plaats voor Provinciale Staten.

In Brunssum konden 23.035 inwoners deelnemen aan deze verkiezingen. 10.076 stemgerechtigden brachten ook daadwerkelijk een stem uit, een opkomstpercentage van  43,7 procent. Het aantal geldige stemmen bedroeg 10.066.

Bij de vorige verkiezingen, in 2011, bedroeg de opkomst 47,4 procent.

Hieronder een overzicht van de resultaten in Brunssum.

Partij Aantal stemmen 2015 Aantal stemmen 2011
1. PVV 2.172 3.115
2. CDA 1.334 1.516
3. VVD 1.144 1.391
4. PvdA 1.165 1.649
5. SP 1.889 1.584
6. GroenLinks 174 422
7. D66 482 403
8. 50Plus 370 462
9. Partij voor de Dieren 291 221
10. Volkspartij Limburg 75 -
11. Lokaal-Limburg 877 -
12. Partij voor Leefbaarheid en Democratie 23 -

 

Waterschapsverkiezingen

Op woensdag 18 maart 2015 vonden in Brunssum verkiezingen plaats voor het algemeen bestuur van het waterschap.

In Brunssum konden 23.783 inwoners deelnemen aan deze verkiezingen. 9.404 stemgerechtigden brachten ook daadwerkelijk een stem uit, een opkomstpercentage van  39,5 procent.

De Waterschapsverkiezingen werden voorheen door de Waterschappen zelf georganiseerd. 2015 was het eerste jaar waarin dit door de gemeenten werd gedaan. In onderstaand overzicht staan daarom geen historische vergelijkingscijfers.

Hieronder een overzicht van de resultaten in Brunssum.

Partij Aantal stemmen
Waterbelangen Parkstad 4.972
Water Natuurlijk 1.392
VVD 1.101
50Plus 709
Waterbelang Westelijke Mijnstreek 417
Waterbelang Midden-Limburg 137
Waterbelang Heuvelland 135
Waterbelang Maastricht 76

 

College van B&W (per 31 december 2015)

Foto college van B&W Brunssum

L.M.C. Winants (burgemeester)

Portefeuille: Algemene Zaken, Bevolking/burgerlijke stand, Brandweer, Handhaving, Openbare Orde en Veiligheid, Voorlichting & communicatie, Interne Zaken, Regionale Zaken (o.a. Parkstad Limburg), Acquisitie Economische Zaken, (Inter-)Nationale contacten, Inburgering.

H. Offermans (wethouder - PvdA)

Portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken (o.a. verkeer), Volkshuisvesting, Recreatie & Toerisme, Milieu, Grondzaken, Eigendommen, Monumenten, Project Masterplan Treebeek, Project Masterplan Centrum, Project Oostflank (inclusief Schutterspark), RD4 (NV), IBA.

F.G. Joosten (wethouder - VVD)

Portefeuille: Financiën, Onderwijs, Onderwijsachterstandenbeleid, Halt, Kinderopvang & peuterspeelzalen, Afval (o.a. RD4 – GR), Bibliotheek, Project Masterplan Treebeek (met name onderwijsvoorziening), Project Masterplan Centrum (met name onderwijsvoorziening), Sportevenementen.

T.T.J. Gelissen (wethouder - CDA)

Portefeuille: (Gezondheids)zorg, GGD, WMO, Jeugd- en jongerenwerk, Centrum voor jeugd & gezin, Gehandicaptenbeleid, Verslaafdenzorg, Schuldhulpverlening/ Kredietbank, CMWW (o.a. ouderenbeleid), sportverenigingen (inclusief accommodaties), Anti-discriminatie.

C.J.C.P. de Rijck (wethouder - BCD)

Portefeuille: Economie & werkgelegenheid (inclusief commerciële evenementen), Vergunningverlening, Marktzaken, Speeltuinen & Openbare Speelgelegenheden, Wijkgericht werken, Alsdorfcomité, Gemeenschapshuizen (inhoud Brikke Oave en ontwikkeling nieuw Casino), I&A, Kermis, Vrijwilligerswerk.

H.J. Janssen (wethouder - Lijst Borger)

Portefeuille: Sociale Zaken & Arbeidsmarkt, ISD BOL, Armoedebeleid, WSW, Cultuur (inclusief culturele evenementen), Subsidieverlening, Betere Buren, Ouderenbeleid (project), Personeel & Organisatie.

Gemeenteraad (per 31 december 2015)

Foto gemeenteraad Brunssum

 • M.E.J. Baten-Werink (Lijst Borger)
 • P.J.M. Bolster-Damen (PvdA)
 • H.J.S.M. Broers (PvdA)
 • H.W. Claessen (BBB/Lijst Palmen)
 • K.E. Coenen (SP)
 • R.P.L. Dautzenberg (Lijst Borger)
 • J.L.W. van Dijk (VVD)
 • S.J.H. L’Espoir (PAK)
 • J.P.F. Gelissen (CDA)
 • G.M.E. Gerards (BCD)
 • M.M.J. Gordijn (CDA)
 • A.G. de Haas (VVD)
 • G.G. Luit (PAK)
 • R. Houkes (BBB/Lijst Palmen)
 • A.P. van Malde-Oosterhuis (PvdA)
 • J.H.T.J. van Oppen (VVD)
 • J.M.H. Palmen (BBB/Lijst Palmen)
 • J.H. Peeters (BCD)
 • L.J.H. Snackers (BBB/Lijst Palmen)
 • D.W.M.J. Trommelen (PAK)
 • M. Wojtkowiak (SP)

Burgemeester Luc Winants is voorzitter van zowel de gemeenteraad als het college van Burgemeester en Wethouders.

De gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund door de griffier, de heer Peter Peeters. Het college van B&W wordt ambtelijk ondersteund door de gemeentesecretaris, mevrouw Ellen Dielissen.

 

Wilt u reageren op dit Burgerjaarverslag?

U kunt uw reacties sturen naar burgemeester Luc Winants, via e-mail (luc.winants@brunssum.nl) of per post: postbus 250, 6440 AG Brunssum.

Colofon

Het Burgerjaarverslag 2015 is een uitgave van de gemeente Brunssum. Het Burgerjaarverslag is alleen beschikbaar in deze digitale versie.

 • Redactie: gemeente Brunssum
 • Foto's: Freek Posthuma, Pascal Moors, Emile Verhijden, Ron Slangen

Brunssum, juli 2016

 

Aan de inhoud van het Burgerjaarverslag 2015 kunnen geen rechten worden ontleend.