Deelname aan raadscommissies

Tijdens een commissievergadering kunt u het woord voeren.

In commissievergaderingen kunnen raads- en burgercommissieleden in gesprek gaan met betrokken burgers, bedrijven, instellingen (participanten), wethouders en ambtenaren. De gemeenteraad wil op deze manier niet alleen alle belangen meewegen die bij het nemen van een besluit relevant zijn maar burgers, bedrijven en instellingen meer betrekken bij de beginfase van de besluitvorming. Daarvoor nodigt het presidium (een overleg van fractievoorzitters, burgemeester en griffier) participanten uit voor deze vergaderingen. Ook zonder uitnodiging kunt u zich als participant aanmelden om mee te praten over onderwerpen die op de agenda staan. U kunt daarvoor - bij voorkeur tot 48 uur voorafgaand aan de vergadering - contact opnemen met de raadsgriffie. Het is natuurlijk ook mogelijk om vanaf de publieke tribune de vergadering te volgen.

De commissievergaderingen zijn ter voorbereiding op de raadsvergaderingen. Het doel van een vergadering van een raadscommissie is het verzamelen van alle relevante informatie over een onderwerp, zodat de raad daarover een gewogen uitspraak kan doen en een besluit kan nemen. Het gaat uitdrukkelijk niet om het inbrengen van meningen, politieke standpunten of overwegingen. De raadscommissies zijn in beginsel openbaar en vergaderen parallel in de raad- en commissiezaal van het gemeentehuis in Brunssum. Een commissievergadering vindt in de regel twee weken voor de raadsvergadering plaats. 

In de aanloop naar een commissievergadering worden er soms ook informatieavonden gehouden voor de raads- en commissieleden. Deze zijn openbaar en kunt u als burger bezoeken. De agenda’s zijn minimaal 6 werkdagen voor de informatieavond te raadplegen via de vergaderkalender.

Voorafgaand aan de vergadering

De conceptagenda van een vergadering van een raadscommissie wordt opgesteld door het presidium. De agenda en de bijbehorende raadsvoorstellen zijn minimaal 6 werkdagen voor de vergadering te raadplegen via de vergaderkalender.

Tijdens de vergadering

Na opening van de vergadering, eventuele mededelingen en het vaststellen van de besluitenlijst van de vorige vergadering komen de op de agenda geplaatste raadsvoorstellen een voor een aan de orde.

Aan het begin van de behandeling van een raadsvoorstel nemen de commissieleden, genodigden en aangemelde aanwezigen plaats om aan de vergadering deel te nemen. De commissieleden bestaan uit een vertegenwoordiging per raadsfractie bestaande uit een raadslid en/of een burgerfractielid. Genodigden kunnen belanghebbenden (inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen), deskundigen, collegeleden en/of ambtenaren zijn.

Na bespreking van een raadsvoorstel beslissen de commissieleden of het raadsvoorstel gereed is voor behandeling in de volgende raadsvergadering en of het als een A(kkoord)stuk of als een B(espreek)stuk op de agenda van de raadsvergadering komt.

Omdat het louter gaat om het verzamelen van informatie gelden voor alle sprekers de volgende regels:

  1. In de vergadering is geen ruimte voor het verwoorden van meningen, standpunten of politieke profilering.
  2. Sprekers dienen binnen het agendapunt te blijven.
  3. Herhalingen dienen te worden voorkomen.

Na de vergadering

Van de raadscommissievergadering wordt een besluitenlijst en geluidsopnamen gemaakt. Deze besluitenlijst en de geluidsopnamen worden op de website geplaatst bij de agenda van de betreffende vergadering op de vergaderkalender.

Als u vragen heeft over de raadscommissies, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie.