Inspreekrecht tijdens raadsvergadering

Tijdens een raadsvergadering kunt u het woord voeren.

In de raadsvergadering gaat de gemeenteraad in debat en neemt besluiten over de onderwerpen die in de vergaderingen van de raadscommissies rijp zijn bevonden voor behandeling in de raad. In de raadsvergadering kan een burger, bedrijf of maatschappelijke instelling gebruik maken van het inspreekrecht. Raadsvergaderingen worden live uitgezonden. Het is natuurlijk ook mogelijk om vanaf de publieke tribune de vergadering te volgen. 

Voorafgaand aan de vergadering

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in beginsel openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Brunssum. De agenda en de bijbehorende raadsvoorstellen zijn minimaal 6 werkdagen voor de raadsvergadering te raadplegen via de vergaderkalender.

Burgers kunnen gebruik maken van het agendapunt spreekrecht. Burgers die willen inspreken op een van de onderwerpen op een agenda kunnen zich tot 48 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de raadsgriffie. Gelieve daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken vermelden.

In principe mag een burger spreken over alle onderwerpen die op de agenda van de betreffende raadsvergadering staan. Hierop zijn twee uitzonderingen. Het is niet toegestaan om het woord te voeren:

  • over benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen, en
  • indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Tijdens de vergadering

Na de opening en vaststelling van de agenda volgt het agendapunt spreekrecht burgers. Bij meerdere aanmeldingen geeft de voorzitter de volgorde van de insprekers aan. De spreektijd per inspreker is maximaal 5 minuten. Als meer dan zes insprekers zich hebben aangemeld, kan de voorzitter besluiten om de spreektijd per persoon te verkorten. Het agendapunt spreekrecht burgers duurt in totaal maximaal een half uur. De inspreker mag niet in debat gaan met de raad.

Na het agendapunt spreekrecht burgers volgen de overige onderwerpen op de agenda. De gemeenteraad bespreekt dan de raadsvoorstellen en neemt uiteindelijk besluiten.

Na de vergadering

Van de raadvergadering wordt een besluitenlijst gemaakt, ook kunt u de video-opnamen terugkijken. De besluitenlijst en de video-opnamen worden geplaatst bij de agenda van de betreffende vergadering op de vergaderkalender.

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Tegen een besluit van de gemeenteraad kunt u mogelijk bezwaar maken.

Als u vragen heeft over de raadsvergadering, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie.