Raadsgriffie

De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad bij de uitvoering van zijn taken en werkzaamheden. De raadsgriffie is het centrale aanspreekpunt voor de gemeenteraad. De raadsgriffie is een onafhankelijk onderdeel van de gemeente Brunssum.

De raadsgriffie is er ook voor u

De raadsgriffie ondersteunt ook u, als inwoner van Brunssum. U kunt contact opnemen met de raadsgriffie wanneer u:

 • vragen heeft over het werk van de gemeenteraad;
 • met een raadslid over een onderwerp wilt praten;
 • vragen heeft over vergaderstukken kan de raadsgriffie u helpen;
 • op zoek bent naar vergaderstukken;
 • wilt weten hoe u invloed kunt uitoefenen op de lokale politiek.

Overige taken raadsgriffie

 • Het voorbereiden van vergaderingen van de raad, de raadscommissies en het presidium en de verslaglegging van deze vergaderingen.
 • Zorg dragen voor de informatievoorziening aan de raads- en commissieleden en het beheren van de de vergaderkalender.
 • De raadsvoorzitter en de commissievoorzitters ondersteunen bij het uitoefenen van hun voorzitterschap.
 • Het ondersteunen van de raad in hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol.
 • Het adviseren van de raad over de organisatie en werkwijze, de lange termijn agenda en de consequenties van de kaderstellende en controlerende taken voor de raad.
 • Tevens zorgt de raadsgriffie voor het secretariaat van de rekenkamercommissie en de referendumcommissie.
 • De raadsgriffie fungeert ook als klankbord en adviseur voor raads- en commissieleden, bijvoorbeeld bij het formuleren van moties, amendementen en initiatiefvoorstellen.

Raadsgriffier gemeente Brunssum

Aan het hoofd van de raadsgriffie staat de raadsgriffier. De raadsgriffier wordt benoemd door de raad. Tijdens vergaderingen van de raad of commissies is de griffier en/of plaatsvervangend griffier aanwezig ter ondersteuning van de voorzitter.

Peter Peeters is de raadsgriffier van de gemeente Brunssum

Contact

Bezoekadres:

Raadhuisstraat 2b

6444 AB Brunssum

Telefoon: 045 527 8429

E-mail: griffie@brunssum.nl

Postadres:

Postbus 250

6440 AG Brunssum