Raadscommissies

De gemeenteraad heeft diverse raadscommissies.

Voordat onderwerpen in een raadsvergadering worden behandeld, worden ze eerst in een commissievergadering besproken. De commissie adviseert de raad. De vergaderingen van de commissies worden gehouden in het gemeentehuis en zijn openbaar.

Het doel van de commissies is het verzamelen van alle relevante technische informatie over een concept raadsvoorstel/-besluit. Bij deze commissievergaderingen kunnen ook burgers aanwezig zijn. Deze commissies vergaderen in principe twee weken vóór de gemeenteraadsvergadering.

De commissies

 • Ruimte en Techniek; deze commissie behandelt verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld een onderwerp binnen het thema ruimtelijke ordening.
 • Burgerzaken; deze commissie behandelt verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld een onderwerp binnen het thema sociaal domein.
 • Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden; deze commissie behandelt verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld een onderwerp binnen het thema veiligheid.
 • Middelen; deze commissie behandelt verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld een onderwerp binnen het thema financiën.
 • Rekeningcommissie; deze commissie onderzoekt de jaarrekening en het jaarverslag en is bevoegd alle documenten die bij het college zijn te onderzoeken (voor zover dit nodig is). Daarnaast voert deze commissie als het nodig is overleg met het college over de jaarrekening en het jaarverslag en adviseert aan de raad, deelt de opmerkingen en bedenkingen over de bevindingen mee en kan hierover voorstellen en aanbevelingen doen.
 • Auditcommissie; de auditcommissie heeft de volgende taken:
  • Bereidt rapporten van de rekenkamer Brunssum voor om deze te behandelen in de commissies en/of gemeenteraad.
  • Bereidt de aanstelling van de externe accountant voor die de controle van de jaarrekening uitvoert.
  • Functioneert als contactplatform tussen raad en de externe accountant.
  • Bespreekt het controleprotocol voor.
  • Ontwerpt of bespreekt instrumenten voor de gemeenteraad voor een goede beleidsontwikkeling, een goede controlefunctie en die leiden tot verbetering van de Planning en Control-cyclus.
  • Bespreekt de voortgang in het uitwerken en/of toepassen van de aanbevelingen van de Rekeningcommissie.
  • Bespreekt aan de raad gerichte circulaires van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
  • Bespreekt ontwikkelingen en het komen tot vernieuwing en bijstelling op bestuurlijk en financieel vlak.

De agenda van de commissies kunt u inzien via de vergaderkalender.