Rekenkamercommissie Brunssum

De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij haar controlerende taak.

De rekenkamercommissie van de gemeente Brunssum bestaat uit:

  • De heer Etienne Lemmens is per 1 januari 2013 voor de duur van 6 jaar benoemd als kwartiermaker/voorzitter van de rekenkamercommissie van de gemeente Brunssum.
  • De heer Lefty Snackers is op 5 juni 2018 benoemd als lid voor de raadsperiode 2018-2022.
  • De heer Rob Dautzenberg is op 5 juni 2018 benoemd als lid voor de raadsperiode 2018-2022.
  • Er dient nog een commissielid te worden aangewezen door de gemeenteraad.

Onafhankelijk

De rekenkamercommissie is onafhankelijk. Dat betekent dat zij zelf bepaalt welke onderwerpen zij onderzoekt. Tegelijkertijd is de rekenkamercommissie er op de eerste plaats voor de raad en zal dus goed luisteren naar wat er in de raad leeft. De rekenkamercommissie heeft een eigen budget om onderzoek uit te laten voeren.

Suggesties voor onderzoek

De rekenkamercommissie Brunssum staat open voor suggesties voor onderzoek. Zij nodigt raadsleden en burgers uit tot het doen van suggesties.

U kunt deze suggesties aanleveren bij het secretariaat rekenkamercommissie. Dit kan per mail via de raadsgriffie of schiftelijk bij Gemeente Brunssum t.a.v. secretariaat rekenkamercommissie Brunssum, Postbus 250, 6440 AG Brunssum. U ontvangt altijd een reactie.

Taken en bevoegdheden

Gemeentelijke rekenkamers doen onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid. Vanaf 2006 dient elke gemeente een rekenkamercommissie te hebben. De rekenkamer heeft de taak gekregen om de raad te ondersteunen bij zijn controlerende taak. Doel van die ondersteuning is een goede analyse en beoordeling van rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het bestuur van het college van burgemeester en wethouders.

In tegenstelling tot wat de naam suggereert, heeft het werk van de rekenkamer niet alleen te maken met de (controle op de) besteding van geld. De doelstelling van de rekenkamer is gericht op het bevorderen van de doeltreffendheid, de doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk handelen en de publieke verantwoording daarover.

Rapporten

De rekenkamercommissie kent de volgende onderzoeksoorten:

  • Onderzoeksrapporten: dit is een diepgaand en soms langdurig onderzoek.
  • Quick-scans: een wat oppervlakkiger onderzoek met een kortere doorlooptijd.
  • Rekenkamerbrieven: om de raad aandacht te vragen voor een bepaalde zaak; hier hoeft niet per se methodisch onderzoek aan ten grondslag te liggen, het kan ook gaan om iets waar de rekenkamercommissies ‘tegenaan zijn gelopen’.
  • Vervolgonderzoeken: om aan de raad te rapporteren wat er van eerdere aanbevelingen van de rekenkamercommissie en eventuele toezeggingen van het college is terecht gekomen.
  • Een vooronderzoek: moet gezien worden als een uitgebreide Quick-scan. Met deze tussenvorm is het mogelijk om al een beeld te krijgen van onderzoekonderwerp, om zodoende te kunnen bepalen of een daadwerkelijk onderzoeksrapport noodzakelijk/wenselijk is.

De rapporten van de rekenkamercommissie kunt u raadplegen in iBabs.