Nieuwsbrief aanpak vliegenoverlast nr. 12 week 26

Herziene versie 27-6-2019: Provincie legt bestuursdwang op aan TpD Recycling. Het bedrijf stapt naar de Rechter om bestuursdwang af te wenden.

De aanhoudende klachten van de omwonenden waren de reden om onderzoeken te doen en om de harde gegevens te achterhalen. Alleen op basis van feiten kan de Provincie ingrijpen. In de afgelopen periode zijn daarom de volgende acties uitgevoerd:

1.    Lokemmers

In de nabijheid van het bedrijf TpD Recycling zijn zgn. “lok-emmers” opgehangen. De bedoeling is dat de emmers, de vliegen die rondom het bedrijf zouden vliegen, "lokken". Op basis van het aantal vliegen dat in de emmers zit, kan worden aangetoond dat de bedrijfsactiviteiten als zodanig een aantrekkende werking hebben op vliegen. Bij een eerste controle  is gebleken dar er té veel vliegen in de emmers gevangen waren. Ook bij een 2e controle-moment bleken er té veel vliegen in de emmers zitten. Op basis van onder andere deze gegevens heeft de Provincie Limburg bestuursdwang opgelegd aan TpD Recycling. Het bedrijf is vervolgens naar de rechter gestapt om dit te voorkomen. Op 4 juli dient naar verwachting de zitting.

2.    Controle was-water

Uit een controle is gebleken dat het overgebleven was-water (proces-water dat tijdens de bedrijfsactiviteiten ontstaat) een té hoge concentratie aan vervuiling bevat. Dit mag niet geloosd worden op het reguliere riool. Het bedrijf heeft een brief gekregen waarin staat dat het absoluut niet meer mag lozen op het riool, maar het vervuilde was-water moet afvoeren via tankwagens.