Nieuwsbrief aanpak vliegenoverlast nr. 9 week 16

In de nieuwsbrief 'Aanpak vliegenoverlast' leest u wat er is gebeurd met de gemaakte afspraken en welke stappen worden gezet om herhaling te voorkomen én de vliegenoverlast te keren.

Nieuwsbrief 'Aanpak vliegenoverlast' nr. 9 - wk 16 2019

Afgelopen jaar hadden veel bewoners, en met name uit de omgeving van de Boschstraat en de Kranenpool, veel last van vliegen. Eind juni 2018 sprak een afvaardiging van bewoners met het bedrijf van tpD Recycling B.V., politieke vertegenwoordigers, ambtenaren en waarnemend burgemeester Gerd Leers over maatregelen die de vliegenoverlast in de directe omgeving kunnen beperken. Hoewel de gemaakte afspraken redelijk snel geleid tot een forse afname geleid hebben van het aantal vliegen, bleken de genomen maatregelen niet voldoende om de overlast helemaal weg te nemen. In de nieuwsbrief 'Aanpak vliegenoverlast' leest u wat er is gebeurd met de gemaakte afspraken en welke stappen worden gezet om herhaling te voorkomen én de vliegenoverlast te keren.

In de aanpak van de vliegenoverlast trekken de Provincie Limburg en de gemeente Brunssum gezamenlijk op. Uiteraard doen beide organisaties dat ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. 

De Provincie heeft inmiddels het ontwerpbesluit ter inzage gelegd om uitbreiding van de inpandige opslag van kunststoffen bij de locatie Vossenberg Beheer BV, Boschstraat 32, 6442 PB Brunssum (lees TpD-recycling)bedrijfslocatie van TpD-recycling op de Boschstraat. U kunt dit inzien bij de Provincie, maar ook bij de gemeente Brunssum. Het ontwerpbesluit  is ook digitaal in te zien.

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 18 april 2019 t/m 29 mei 2019:
- in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via + 31 43 389 78 12;
- in het gemeentehuis van Brunssum, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/actueel/bekendmakingen.

U kunt uw zienswijze geven

Iedereen kan tijdens de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Dit is overigens een noodzakelijke stap om later bezwaar te kunnen indienen tegen het genomen besluit. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het zaaknummer. Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u om één week voor einde inzagetermijn telefonisch contact op te nemen.

Informatie
Voor verdere informatie kunt contact opnemen met de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12.