Nieuwsbrief aanpak vliegenoverlast nr. 1 week 06

In de nieuwsbrief 'Aanpak vliegenoverlast' leest u wat er is gebeurd met de gemaakte afspraken en welke stappen worden gezet om herhaling te voorkomen én de vliegenoverlast te keren.

Nieuwsbrief 'Aanpak vliegenoverlast' nr. 1 - wk 06 2019

Afgelopen jaar hadden veel bewoners, en met name uit de omgeving van de Boschstraat en de Kranenpool, veel last van vliegen. Eind juni 2018 sprak een afvaardiging van bewoners met het bedrijf van tpD Recycling B.V., politieke vertegenwoordigers, ambtenaren en waarnemend burgemeester Gerd Leers over maatregelen die de vliegenoverlast in de directe omgeving kunnen beperken. Hoewel de gemaakte afspraken redelijk snel geleid tot een forse afname geleid hebben van het aantal vliegen, bleken de genomen maatregelen niet voldoende om de overlast helemaal weg te nemen. In de nieuwsbrief 'Aanpak vliegenoverlast' leest u wat er is gebeurd met de gemaakte afspraken en welke stappen worden gezet om herhaling te voorkomen én de vliegenoverlast te keren.

In de aanpak van de vliegenoverlast trekken de Provincie Limburg en de gemeente Brunssum gezamenlijk op. Uiteraard doen beide organisaties dat ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid.

Hoe is de situatie in Brunssum op dit moment?

Het gaat in Brunssum om drie locaties;

  1. De productielocatie van tpD Recycling B.V. op locatie Boschstraat 32

  2. Een opslag van nog te recyclen materiaal én gereed product op locatie Kranenpool 10 / 10 A (loodsen van fa. Cerfontaine)

  3. Opslag van nog te recyclen materiaal op locatie Kranenpool 22 (voormalige locatie van afvalverwerker Bowie – nu Bontrup BV)

Boschstraat 32:

Er is door de firma Vossenberg bij de Provincie Limburg een nieuwe vergunning aangevraagd om op de locatie Boschstraat 32 in totaal 2000 ton kunststofafval te mogen opslaan en verwerken.

De Provincie Limburg heeft aan de brandweer én de gemeente om advies gevraagd. Vanuit beide laatstgenoemde instanties zijn adviezen gegeven rondom de mogelijke toekomstige werkprocessen op de Boschstraat 32. De gemeente heeft gevraagd om in de vergunning op te nemen dat alle handelingen in de toekomst inpandig moeten plaatsvinden én dat de ondernemer de zorgplicht heeft om overlast van ongedierte te voorkomen. De brandweer heeft gevraagd om in de vergunning op te nemen dat het gebouw dicht moet zijn en er betere brandcompartimenten in het gebouw moeten worden aangebracht.

De nieuwe vergunning is nog in een ontwerpfase. Eerst wordt een ontwerp-besluit ter inzage gelegd door de Provincie (Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, RUD-ZL), waar zienswijze tegen kunnen worden ingebracht. Als de vergunning vervolgens bekend wordt gemaakt, kunnen alleen de indieners van zienswijzen hiertegen rechtstreeks in beroep gaan bij de rechtbank. U kunt op dit moment nog geen zienswijze indienen bij de Provincie. Zodra het ontwerp-besluit ter inzage ligt, zullen wij hiervan melding maken in deze nieuwsbrief.

Mocht de vergunning uiteindelijk verleend worden, dan houdt de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD-ZL) in opdracht van de Provincie Limburg, toezicht op de naleving van de vergunningsvoorwaarden.

Kranenpool 10 / 10A

De gemeente heeft, samen met de brandweer onlangs (week 5)een controle uitgevoerd op de locatie Kranenpool 10 / 10A. Insteek van de controle was de brandveiligheid van de daar opgeslagen hoeveelheid afval alsmede de juistheid van de thans geldende vergunningen voor die betreffende locatie. Vanuit de gemeente is een brief naar de eigenaar gestuurd waarin staat dat de geconstateerde overtredingen zo snel mogelijk ongedaan moeten worden gemaakt.

Kranenpool 22

Op het voormalige terrein van afvalverwerker Bowie – nu eigendom van Bontrup Vastgoed – rust een provinciale vergunning. Er mag op het terrein 1000 ton afval worden opgeslagen. De gemeente heeft een handhavingsverzoek aan de Provincie Limburg gericht om erop toe te zien dat het daar opgeslagen afval die grens van 1000 ton niet overschrijdt en gevraagd om toe te zien dat er géén overlast wordt ervaren van het daar opgeslagen afval (geur, geluid, ongedierte etc.). Wij willen dat het opslaan van plastic afval niet in de open lucht plaatsvindt en als dit onvermijdelijk is dat dit dan in plastic gesealde balen wordt uitgevoerd.

Drie-sporen-aanpak van de Provincie Limburg

Vliegenoverlast komt op meerdere plekken in de Provincie voor. Niet alleen in Brunssum kampen sommige bewoners met dit probleem, ook in Stein en Geleen speelt dit. De Provincie komt daarom met een drie-sporen-aanpak.

  1. Op korte termijn start de Provincie een onderzoek om te komen tot een vergunningtechnische aanpak van de provinciale bedrijven met opslag van ‘vliegen aantrekkend’ kunststofafval. Daarbij worden de (on)mogelijkheden in beeld gebracht van het aanscherpen van de milieuvergunningen. Uiteraard wordt ook gekeken naar de inzet van toezicht en handhaving.

  2. De Provincie zorgt dat de keten van inzamelen – sorteren – opbulken – tussenopslag – eindverwerking in beeld wordt gebracht. Daaruit moet duidelijk worden waar in de keten het meest efficiënt maatregelen kunnen worden getroffen.

  3. Er wordt een opdracht aan het Wageningse Kenniscentrum Dierplagen (KAD) gegeven om een onderzoeksopzet te leveren voor een analyse van de oorzaken van de vliegenoverlast in de betreffende gebieden;

Conclusie gemeente Brunssum

Wij zijn voorstander van recycling van reststoffen, zoals plastic. Brunssum wil graag bedrijven accommoderen, maar alleen als de verwerking en opslag in gesloten, geconditioneerde ruimten plaatsvindt. Als dit technisch of financieel niet haalbaar is, is er voor dit soort bedrijven in Brunssum geen plaats.

Brief aan bewoners in november 2018

Op 8 november 2018 ontvingen bewoners een brief waarin de stand van zaken op dat moment stond weergegeven. Voor de volledigheid is deze brief  hier opgenomen.