Stemmen bij volmacht

Openbare bekendmaking – Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 20 maart 2019 - stemmen bij volmacht

De burgemeester van Brunssum maakt bekend dat het bij de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Limburg en die van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg op woensdag 20 maart 2019 een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen
Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Op het gemeentehuis zijn kosteloos verkrijgbaar de formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. 
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 15 maart 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (4 februari 2019) als kiezer is geregistreerd.
3. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag van de kandidaatstelling (4 februari 2019) als kiezer zijn geregistreerd in dezelfde Provincie als de volmachtgever en in het geval van het waterschap ook voor hetzelfde waterschap.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.
5. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen.

B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS
1. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van zijn stempas, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te dragen en de achterkant van de stempas correct in te vullen. De volmachtgever en de volmachtnemer moeten beiden tekenen.
2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandidaatstelling (4 februari 2019) in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft. In het geval van de verkiezing voor het waterschap moet de gemachtigde ook geregistreerd zijn voor hetzelfde waterschap.
3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.
4. Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan twee machtigen per verkiezing aannemen. 

Nadere inlichtingen worden verstrekt door het Bureau Verkiezingen (045-5278689), Lindeplein 1, te Brunssum.

Publicatiedatum: 31 januari 2019 (overheid.nl)