Stemmen met kiezerspas

Openbare bekendmaking – Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 20 maart 2019 – stemmen met kiezerspas

De burgemeester van Brunssum maakt bekend dat het bij de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Limburg en die van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg op woensdag 20 maart 2019 een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. SCHRIFTELIJK VERZOEK
1. Bij het gemeentehuis zijn kosteloos verkrijgbaar formulieren voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen. 
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 15 maart 2019, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (4 februari 2019) als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stempas, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B. MONDELING VERZOEK
Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk verzoek te doen, zich ook met zijn stempas melden op het gemeentehuis, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (4 februari 2019) als kiezer is geregistreerd. Dit omzetten naar een kiezerspas kan tot uiterlijk 19 maart 2019, 12:00 uur.
Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn kiesrecht aanmelden in elk stembureau binnen de provincie. Voor de verkiezingen van het waterschap geldt dat er gestemd kan worden met de kiezerspas in elk stembureau dat binnen de grenzen van Waterschap Limburg ligt.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door het Bureau Verkiezingen (045-5278689), Lindeplein 1, te Brunssum.

Publicatiedatum: 31 januari 2019 (overheid.nl)