Commissie AWACS Limburg op 26 januari

De Commissie AWACS Limburg komt op woensdag 26 januari 2022 om 15 uur bijeen voor een vergadering. Deze vindt digitaal plaats via MSTeams

De commissie AWACS Limburg is ingesteld om de minister gevraagd en ongevraagd te adviseren over de ernstige (geluids-)hinder als gevolg van de overvliegende AWACS-toestellen.

De commissie adviseert over maatregelen en voorschriften ter vermindering van de geluidshinder en eventuele andere hinderfactoren op Nederlands grondgebied rondom het luchtvaartterrein. Verder worden er klachtenrapportages besproken.

De commissie komt in de regel 4 keer per jaar bijeen.

Agenda

De agenda en de achterliggende documenten zijn te vinden op de website van de gemeente Beekdaelen.

Samenstelling

De commissie bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van alle belanghebbende partijen provincie (voorzitterschap en secretariaat van de commissie), gemeenten Brunssum en Beekdaelen (burgemeester, betrokken wethouders, enkele raadsleden en burgerleden), vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Defensie en een vertegenwoordiging van de vliegbasis Teveren/Geilenkirchen.

Openbaar

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar en vinden, gelet op de restricties in verband met corona, momenteel op digitale wijze plaats. Degenen die als toehoorder aanwezig willen zijn, dienen vooraf een link aan te vragen. Via de link kunnen toehoorders inloggen in de MSTeams-vergadering om deze te volgen.

Aanvragen lopen via de secretaris van de commissie, de heer Achten, te bereiken via hjm.achten@prvlimburg.nl.