Denk mee over de nieuwe burgemeester van Brunssum

Op 1 januari 2018 werd Gerd Leers burgemeester van Brunssum. Hij trad aan als ‘waarnemer’, dus als tijdelijk burgemeester. Brunssum zoekt dus een nieuwe burgemeester. Maar aan welk type burgemeester heeft onze gemeente behoefte? U wordt uitgenodigd om daarover in de komende weken mee te denken.

Voordat een nieuwe burgemeester wordt gezocht, stelt de gemeenteraad altijd een zogenaamde ‘profielschets’ vast. In die profielschets staat beschreven wat de gemeente verwacht van een nieuwe burgemeester.

De gemeenteraad van Brunssum heeft inmiddels een concept-profielschets opgesteld, maar wil graag uw mening hierover horen. Wat zijn uw ideeën over een nieuwe burgemeester en zijn deze voldoende verwoord in de concept profielschets? 

Wilt u met ons meedenken over de profielschets van de burgemeester van Brunssum?

Hieronder vindt u de concept-profielschets. Geef uiterlijk voor zondag 26 mei 2019 uw mening door een mail te sturen naar griffie@brunssum.nl.

Deel nu uw mening!

De gemeenteraad zal vervolgens de definitieve profielschets vaststellen. Daarna start de sollicitatieprocedure. De verwachting is dat aan het eind van het jaar de nieuwe burgemeester bekend zal zijn. Dankzij uw bijdrage zal dat een man of vrouw zijn die helemaal past bij ons mooie Brunssum.

De concept-profielschets

Profielschets burgemeester Gemeente Brunssum

Brunssum zoekt een burgemeester[1] wiens ambtsperiode wordt gekenmerkt door:

 1. Verbindend leiderschap
 2. Een open houding als kenmerk van een open cultuur
 3. Regio-oriëntatie waarin de belangen van Brunssum worden behartigd
 4. Alertheid, rechte rug en daadkracht m.b.t. veiligheid en integriteit

1. Verbindend leiderschap

Beide termen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, in alles wat de burgemeester doet en overal waar hij betrokken is. Zijn natuurlijk leiderschap is doelgericht, sturend op samenhang, proces en draagvlak. Hij is transparant en communiceert helder, hij weet mensen mee te nemen. Hij geeft mensen en organisaties het gevoel er voor hen te zijn. De burgemeester kan goed met weerstand omgaan, hij is niet polariserend, heeft geen last van een te groot ego. Zijn sturing kan zowel formeel zijn als informeel en is gebaseerd op gezag, op passende ervaring en op zijn vermogen de balans tussen belangen te bewaken. Zijn rolgedrag is situationeel, zijn stijl flexibel.

 • In onze gemeente met een sterk verenigingsleven, neemt de burgemeester als burgervader een belangrijke positie in. Hij is actief zichtbaar, benaderbaar en heeft een sterk ontwikkeld inlevingsvermogen. Hij is belangstellend en laat zien dat hij goed kan luisteren. Hij geeft het goede voorbeeld en maakt zaken bespreekbaar.
 • Datzelfde geldt t.a.v. maatschappelijke organisaties en bedrijven. Hij is actief belangstellend en schroomt niet om kansen en bedreigingen te agenderen.
 • Het verbindend leiderschap van de burgemeester in de raad is gebaseerd op een professioneel voorzitterschap dat onpartijdig is en boven de partijen staand. Hij zet zich in voor constructieve onderlinge verhoudingen gebaseerd op respect, juist als belangen verschillen. Raad en burgemeester realiseren zich dat er een wisselwerking is tussen het functioneren van beide. 
 • De ruimte die de burgemeester heeft, neemt en krijgt zit in de meerwaarde die hij kan leveren. Zo is hij bijvoorbeeld niet de zoveelste wethouder, maar zet hij de wethouders –waar nodig coachend- in hun kracht en daarmee het college. Hij is een teamspeler die collegiaal bestuur, samenhang en kwaliteit bewaakt, die lange termijn en de positie van de raad in het college in de gaten houdt. 
 • De burgemeester is voorzitter van zowel de raad als het college. Dat biedt hem volop mogelijkheden om vanuit overzicht verbindend te zijn. Veel lijnen komen bij hem op natuurlijke wijze samen, wat mogelijkheden biedt voor sturing op samenhang en draagvlak. Zo ook voelt de burgemeester zich verantwoordelijk voor het goed functioneren van de bestuurlijke driehoek. 
 • De ambtelijke organisatie kent vele uitdagingen, zowel op inhoudelijke dossiers[2] als qua integrale aanpak van bestuurlijke opgaven. De burgemeester is klankbord en sparringpartner van de gemeentesecretaris. Over en weer respecteren zij elkaars verantwoordelijkheden. Nodig is een burgemeester die vanuit een op de toekomst gerichte strategie enerzijds de ambtelijke organisatie in bescherming neemt, maar die anderzijds stuurt vanuit een visie op organisatieontwikkeling en mensen daarin mee kan nemen.

2. Een open houding als kenmerk van een open cultuur

Door een open houding bevordert de burgemeester een open cultuur, waarin het vragen, geven en ontvangen van feedback normaal is. Zijn inzet is dat ieder in zijn kracht komt te staan om zo het beste uit zichzelf te halen.

 • De gemeente komt bestuurlijk uit een periode waarin sprake was van tamelijk gepolariseerde verhoudingen. De transformatie die heeft plaatsgevonden en nog steeds gaande is heeft ieders steun, maar onderlinge verhoudingen zijn broos en behoeven de aandacht van ook de burgemeester. Er kan niet worden gesteld dat een verdere verbetering van de manier waarop we bestuurlijk met elkaar omgaan de belangrijkste focus van de burgemeester zou moeten zijn, maar terugval moet worden voorkomen. Raad en college zijn hiervan ook doordrongen. 
 • De open houding gaat samen met een op realisme gebaseerde positieve instelling. Ondanks de achter ons liggende bestuurlijke problemen, ondanks de vaak rauwe werkelijkheid achter de weinig florissante cijfers die de sociale situatie van Brunssum duiden, heeft de zich met Brunssum verbonden voelende burgemeester oog voor wat Brunssum allemaal voor elkaar krijgt en in praktijk brengt. Hij weet dit op inspirerende en perspectief biedende wijze voor het voetlicht te brengen.

3. Regio-oriëntatie waarin de belangen van Brunssum worden behartigd

Naar buiten, dus buiten het gemeentehuis en de stad, ligt de focus voor de burgemeester op de samenwerking met de buurgemeenten en binnen het bestuurlijk samenwerkingsverband Parkstad Limburg. Door samenwerking in de regio worden kansen voor groei in werkgelegenheid, bedrijvigheid en bevolkingstoename bevorderd. Veel gemeentelijke taken zijn uitbesteed of ondergebracht in gemeenschappelijke regelingen. De burgemeester onderkent de noodzaak en het belang van intensieve en goede samenwerking van Brunssum in de regio en geeft hieraan invulling. Tegelijkertijd zet hij in op het versterken van de belangen en de positie van de gemeente in de regio. Ook onderhoudt de burgemeester goede contacten met provinciale en landelijke overheden. Hij heeft een voor Brunssum relevant netwerk dan wel heeft aangetoond dat in korte tijd op te kunnen bouwen, te onderhouden en te benutten.

4. Alertheid, rechte rug en daadkracht m.b.t. veiligheid en integriteit

 • De manier waarop we met regels omgaan, met integriteit, de wijze waarop we elkaar verbaal en via sociale media bejegenen, bevoordeling, kunnen voorbeelden zijn van gedrag dat net als criminaliteit ondermijnend is. Er ligt een taak voor iedereen om de grenzen te bewaken, waarbij de raad van de burgemeester verwacht dat hij hier zeer alert is, duidelijk een streep trekt en die bewaakt. Bij handhaving is het nodig een rechte rug te hebben. De burgemeester kan op de steun van de raad rekenen. 
 • Alle vormen van ondermijning en onveiligheid waar inwoners en bedrijven mee geconfronteerd kunnen worden dan wel zich onveilig bij voelen, vragen de aandacht van de burgemeester; binnen de gemeente, maar ook in de veiligheidsregio. Hij is alert, treedt indien nodig daadkrachtig op en communiceert hierover op heldere wijze met de bevolking. 
 • Vanzelfsprekend is de burgemeester zelf integer en handelt daarnaar. Hij is zich steeds bewust van de effecten van zijn handelen en bewaakt en bevordert integriteit in nauwe samenwerking met de daarvoor ingestelde permanente bijzondere raadscommissie.

Tenslotte

 • Het internationale karakter van Brunssum is inherent aan de ligging en komt tot uiting in de aanwezigheid van Allied Joint Force Command Headquarters Brunssum (NATO),  de aanwezigheid van Afnorth International School, het partnerschap met de Duitse gemeente Alsdorf en de historische banden met buitenlandse bevolkingsgroepen vanuit het mijnverleden. Het is gelet op deze connecties nodig dat de burgemeester meertalig (Duits en Engels) is en in staat is contacten op te bouwen en te onderhouden. 
 • Het begrip passende ervaring wordt volgens de raad eerder gevonden bij iemand die die ervaring binnen het openbaar bestuur heeft opgedaan dan daarbuiten. Maar de vertrouwenscommissie staat open voor kandidaten die de commissie denken te kunnen overtuigen van een andere invulling van het woord passend. Bij alle invullingen geldt: de burgemeester moet er vanaf dag één staan. 
 • Passende ervaring uit zich wat Brunssum betreft ook in senioriteit. Die zit vaak vooral in levenservaring. Ieder mens bijvoorbeeld, heeft krassen opgelopen, maar daarvan aantoonbaar geleerd hebben is een nuttige verrijking voor de burgemeester die Brunssum zoekt. 
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

[1] Daar waar in deze profielschets hij staat, kan uiteraard ook worden gelezen zij.
[2] Voorbeelden zijn Parkstad Limburg, Regiodeal, Oostflank Brunssum, het sociale domein, …