Openbare vergadering commissie AWACS

Op donderdag 25 maart 2021 komt de Commissie AWACS Limburg voor een volgende vergadering bijeen. De vergadering vindt plaats langs digitale weg vanaf 15.30 uur. De commissie AWACS Limburg is ingesteld om de Minister te adviseren (gevraagd en ongevraagd) over de ernstige (geluids)hinder als gevolg van de overvliegende AWACS-toestellen.

De commissie adviseert over maatregelen en voorschriften ter vermindering van de geluidhinder en eventuele andere hinderfactoren op Nederlands grondgebied rondom het  luchtvaartterrein. Verder worden er klachtenrapportages besproken. De commissie komt in de regel 4 keer per jaar bijeen.

De agenda en de achterliggende documenten zijn te vinden op de website van de gemeente Beekdaelen .

De commissie bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van alle belanghebbende partijen; Provincie Limburg (voorzitterschap en secretariaat van de commissie), gemeenten Brunssum en Beekdaelen (burgemeester, betrokken wethouders, enkele raadsleden en burgerleden) en vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Defensie en een vertegenwoordiging van de vliegbasis Teveren/Geilenkirchen.

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar en vinden, gelet op de restricties in verband met corona, momenteel op digitale wijze (via het programma MS Teams) plaats. Wilt u als toehoorder aanwezig zijn? Vraag dan vooraf via de secretaris van de commissie, de heer Achten (bereikbaar via hjm.achten@prvlimburg.nl) een link aan, zodat u in de vergadering kunt inloggen en de vergadering kunt volgen.