VVE leidt tot betere schoolresultaten Brunssumse kinderen

Kinderen die naar de peuteropvang (peuterspeelzaal) in Brunssum gaan, doen het als groep beter op de basisschool dan kinderen die niet naar de peuteropvang gaan.

Dat blijkt uit de VVE-monitor 2014-2017 van de gemeente Brunssum. De oorzaak van de betere schoolprestaties ligt waarschijnlijk in de specifieke VVE-aanpak op de Brunssumse peuteropvang.

Bij een deel van de kinderen in de leeftijd tot 4 jaar is er sprake van spraak- en taalproblemen. Op alle Brunssumse peuterspeelzalen van het CMWW wordt daarom voorschoolse educatie (VVE) aangeboden. Het doel van VVE is om kinderen met een risico op onderwijsachterstanden een betere start te geven op de basisschool. Op de Brunssumse peuteropvang worden de vier belangrijke ontwikkelingsgebieden bij jonge kinderen gestimuleerd. Dit zijn taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Op de Brunssumse peuteropvang kunnen met het VVE-aanbod vroegtijdig achterstanden gesignaleerd worden. Kinderen met deze achterstanden krijgen extra aandacht en ondersteuning zodat zij een goede start in groep 1 op de basisschool kunnen maken.

Bijzonder aan de Brunssumse aanpak is dat alle kinderen vanaf 3 jaar gebruik kunnen maken van het VVE-aanbod op alle peuteropvanglocaties, dus niet alleen kinderen met een achterstand. De gemeente Brunssum kiest voor een gemengde aanpak omdat kinderen met verschillende niveaus in taalvaardigheid en ontwikkeling van elkaar kunnen leren. Van alle Brunssumse kinderen volgt ruim 80% het VVE-programma van 6 of 10 uur per week.

Kind met helmVooruitgang

Sinds het schooljaar 2014-2015 wordt een VVE-monitor opgesteld. Doel van de monitor is het volgen van Brunssumse kinderen in hun ontwikkeling. Vervolgmetingen in 2015-2016 en 2016-2017 laten zien dat het VVE-beleid effect lijkt te hebben.

Tijdens de drie gemonitorde schooljaren is een groep van 323 kinderen overgestapt van de peuteropvang naar de basisschool, waaronder 60 kinderen met een risico op onderwijsachterstanden. Uit de monitor blijkt dat de kinderen die peuteropvang van het CMWW  hebben bezocht, het beter doen in het basisonderwijs dan kinderen die dat niet hebben gedaan. Tegelijkertijd is er een sterke vooruitgang zichtbaar in de kinderen die met een taalachterstand aan VVE hebben deelgenomen.

Kracht

De opstellers van de monitor benadrukken dat het gaat om voorlopige conclusies en dat het daadwerkelijke effect van VVE pas in de komende jaren beter zichtbaar wordt als een grotere groep kinderen gevolgd kan worden over een langere periode. Toch wijzen de eerste resultaten op een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen.

Wethouder Math Houben: “VVE is een mooi, laagdrempelig instrument om elk kind dezelfde kans te geven op goed onderwijs. De kracht van VVE is dat we het kunnen aanbieden in de vertrouwde omgeving van de peuteropvang en dat we het kunnen inzetten op het moment dat het effect het grootst is, namelijk als het kind nog heel jong is. Taal leren moet je op zo vroeg mogelijke leeftijd doen. Want wie nú investeert in de begeleiding van leerlingen met leerproblemen, pakt de maatschappelijke problemen van de toekomst aan”.

VVE in Brunssum

De Brunssumse peuteropvang (6 locaties) werkt nauw samen met de Brunssumse basisscholen als VVE-koppel. De koppels van peuteropvang en basisschool werken bijna allemaal vanuit  de brede scholen in Brunssum. Zo kunnen de peuters ook makkelijk de overstap maken naar de basisschool. Verder wordt samengewerkt met het consultatiebureau en de kinderopvang.

Het nieuwe kabinet heeft besloten om vanaf 2020 standaard voor iedere peuter vanaf 2,5 jaar met taalachterstand een VVE-programma van 16 uur per week aan te bieden.

 

Uitgelicht