Nieuw in het stadsjournaal: Mijnspoorpark krijgt nieuw leven

Onlangs gingen inwoners van Brunssum aan de slag om het Mijnspoorpark op te knappen. Door het planten van fruitbomen en bessenstruiken en het ophangen van nestkastjes voor vogels werden de eerste stappen gezet om de biodiversiteit van het gebied te versterken

Mijnspoorpark1Het Mijnspoorpark ligt in Brunssum-Zuid, ingeklemd tussen de Karel Doormanstraat en de Wieënweg. Vroeger liep hier een mijnspoor dat de staatsmijnen Emma en Hendrik met elkaar verbond. Nadat de spoorbaan werd opgeheven, ontstond op het tracégedeelte in de Brunssumse wijk Langeberg een park.

Het Mijnspoorpark is omringd door bijzondere architectuur: woningen uit de mijnbouwperiode die voor een groot deel behoren tot het beschermd stadsgezicht. Enkele woningen genieten zelfs de status van Rijksmonument.
Bloemenvelden

Om de belevingswaarde van het Mijnspoorpark te verbeteren, hebben bewoners allerlei plannen bedacht. De eerste daarvan werden onlangs uitgevoerd: het planten van fruitbomen en bessenstruiken en het ophangen van nestkastjes voor vogels.
De volgende stap is het inzaaien van bloemenvelden, het creëren van natte gebieden en het aanbrengen van diversiteit in de lage begroeiing. Zo ontstaat een grotere soortenrijkdom van planten en dieren. Ook komen er insectenhotels en bijenkasten. Snoeihout blijft liggen om de insectenstand te bevorderen.

Tenslotte zijn er plannen om in het park verwijzingen op te nemen naar het cultuurhistorische verleden en naar de omliggende hoogwaardige architectuur.
De plannen worden uitgevoerd in nauw overleg en in samenwerking met de gemeente Brunssum.