Aanvragen leerlingenvervoer (inloggen met DigiD)

Leerlingenvervoer aanvragen

Met dit formulier kunt u voor uw kind bekostiging van leerlingenvervoer aanvragen.

Voorwaarden

De leerling:

De leerling:

  1. gaat naar een school in de zin van Wet primair onderwijs, Wet voortgezet onderwijs of Wet expertise centra clusters 1 tot en met 4;
  2. verblijft structureel en feitelijk in een woning binnen de gemeente Brunssum, het eventuele tweede adres moet zich ook binnen de gemeente Brunssum bevinden. 
  3. is gehandicapt in de zin van de verordening leerlingenvervoer. Dat wil zeggen dat de leerling door een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap of psychische aandoening niet zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets (ook niet onder begeleiding) gebruik kan maken; 

U kunt ook een aanvraag voor leerlingenvervoer indienen in geval de leerling géén handicap in de zin van het leerlingenvervoer heeft, maar:

  1. de afstand naar de dichtstbijzijnde voor hem/haar toegankelijke school bedraagt méér dan 6 kilometer van het huisadres.
  2. én de leerling is per 1 augustus van het lopende schooljaar 11 jaar of jonger.

Leerlingenvervoer 

Uw aanvraag leerlingenvervoer wordt getoetst aan de geldende Verordening Leerlingenvoer 2014 en aan de geldende Uitvoeringsregels 2020 van de gemeente Brunssum. 

Indien nodig vraagt de gemeente advies aan de GGD Zuid-Limburg over de noodzaak van leerlingenvervoer.

Begeleiding en verantwoordelijkheid schoolbezoek

Begeleiding is primair een taak van de ouders. Als u niet in staat bent uw kind te begeleiden, dient u zelf voor een oplossing te zorgen. 

De verantwoordelijkheid voor het schoolbezoek ligt ingevolge de Leerplichtwet in alle gevallen bij de ouders. Deze verantwoordelijkheid kan door de ouders niet op- of overgedragen worden aan de gemeente.

Verklaring bij invullen van formulier

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid in te vullen.

Let op: Het college kan besluiten om formulieren die niet volledig zijn ingevuld, niet zijn ondertekend of waar de benodigde stukken niet zijn bijgevoegd, niet in behandeling te nemen.

Met ondertekening van deze aanvraag geeft u toestemming dat de gegevens van uw kind gedeeld worden voor het uitvoeren van hulp- en dienstverlening met professionals, te weten GGD en school. 

Gemeente bespreekt de aanvraag met een GGD-arts, deze geeft een advies af.