Duurzaam Brunssum

De Rijksoverheid, de Provincie en gemeente werken aan een planmatige aanpak om te komen tot een duurzame wereld én een duurzaam Brunssum.

Een van de belangrijkste besluiten van de Rijksoverheid is dat in 2050 alle woningen van het aardgas af moeten zijn. Dat is een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen die in 2015 in Parijs internatonaal zijn afgesproken. Als gemeente hebben wij de komende tijd de taak om de eerste wijken aan te wijzen die van het gas af gaan. Andere wijken zullen geleidelijk volgen. Net als iedere andere gemeente schrijven we een plan waarin staat hoe en wanneer de woningen op een andere manier verwarmd worden. Dit is de Transitievisie Warmte, ook wel Warmteplan genoemd. Daarnaast maken alle energieregio's in Nederland ook nog een Regional Energie Strategie (RES).

Het warmteplan

De gemeente werkt sinds 2019 samen met de Stadsregio Parkstad en de andere parkstadgemeenten aan een regionaal deel van dat Warmteplan. Daarnaast werken we aan het lokale Warmteplan. Het lokale deel geeft weer welke wijken kansrijk zijn om vóór 2030 relatief eenvoudig zonder aardgas verder te kunnen Hierin staat ook wat het beste alternatief voor deze wijken is, op basis van maatschappelijke kosten. 

De Warmteplannen van alle gemeenten moeten uiterlijk eind 2021 zijn vastgesteld. Om dat voor elkaar te krijgen moeten we nu beginnen met het maken van een gedegen plan van aanpak. Uiteindelijk komt er voor elke wijk een wijkuitvoeringsplan. Dit doen we samen met de buurt. Op welke wijze we dat gaan doen, is nu nog niet duidelijk, ook gelet op de coronacrisis. 

Denkt u mee?

Het Warmteplan maken we niet alleen. Op dit moment doen we dit samen met de partijen als de woningcoöperaties, de netbeheerder Enexis en WML. Gezamenlijk bekijken we wat technisch haalbaar is en welke maatschappelijke kosten daar bij komen kijken. Ook de inwoners van Brunssum kunnen meedenken. Om te beginnen zetten we daar de Monitor Verduurzaming Warmte (MoVe2030) voor in. Dat is een enquête om te achterhalen wat u belangrijk vindt. We starten met deze enquête in een aantal wijken. In een latere fase krijgen ook de overige wijken een uitnodiging om deze enquête in te vullen.  

MoVe2030

Met MoVe2030 willen we de antwoorden achterhalen op vragen als: Gebruikt u op dit moment aardgas in uw huis? Of heeft u een alternatief? Wij zijn heel benieuwd hoe u denkt over andere manieren om te koken, te douchen en te verwarmen. Wat zou het voor u betekenen als de gaskraan dichtgaat? Is uw woning eenvoudig aan te passen voor alternatieven? En wat heeft u daarvoor nodig?

De antwoorden op deze vragen zijn voor ons heel waardevol bij het opstellen van het Warmteplan. Wij waarderen het dan ook zeer wanneer u de enquete in wilt vullen als u de uitnodiging ontvangt.

Wilt u meer weten over MoVe2030 klik dan hier.

Wat gebeurt er na het Warmteplan?

Zodra het Warmteplan is vastgesteld door het college en de gemeenteraad, kan worden gestart met het Wijkuitvoeringsplan. Samen met de bewoners van de geselecteerde wijken onderzoekt de gemeente nader of de wijken inderdaad zo kansrijk zijn als verwacht. Zo ja, dan wordt gedetailleerder gekeken op welke manier dan verwarmd en gekookt gaat worden. Als dat duidelijk is, bekijken we wanneer woningen losgekoppeld kunnen worden van het gasnet.

Meer weten over de Transitievisie Warmte?

De Rijksoverheid heeft een website over dit onderwerp waarop veel informatie te vinden is. 

infographic wie doen er mee

 

De Regionale Energie Strategie (RES)

Zuid-Limburg, waarin Stadsregio Parkstad Limburg, de Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland samenwerken, is één van de 30 energieregio’s in Nederland die een RES opstellen. In een RES geeft een regio aan hoeveel duurzame elektriciteit zij kan opwekken en welke warmtebronnen er zijn om van het aardgas af kunnen. En waar daarvoor in de regio ruimte is en of het haalbaar en betaalbaar is. Om aan internationale afspraken te voldoen kent Nederland een Klimaatakkoord. Onderdeel hiervan is dat de 30 Nederlandse energieregio’s samen 35 TWh duurzame opgewekte elektriciteit leveren. Deelregio Parkstad draagt hier, via een voorlopig bod van 0,42 TWh aan bij. In totaal bedraagt het Zuid-Limburgs aanbod 1,1 tot 1,9 TWh. Meer informatie op de nationale website over de regionale energie strategie.

Bekijk hier het Concept-RES-Zuid-Limburg Juli 2020.