Windenergie

Brunssum onderzoekt de mogelijkheden voor windenergie. Bij de energietransitie, is windenergie een belangrijke factor.

Om die reden heeft het Brunssumse college van Burgemeester & Wethouders besloten te onderzoeken of het realiseren van windenergie in Brunssum tot de mogelijkheden behoort. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld. Dit besluit is door B&W genomen als vervolgstap op de eerder vastgestelde (Parkstad-brede) beleidskaders voor de energietransitie, PALET. Hierin is de ambitie opgenomen om in 2040 energieneutraal te zijn. 

Zelf energie opwekken

Om die ambitie waar te maken, gaat de regio flink aan de slag, maar wel stapsgewijs. Naast zonne- energie zijn er mogelijk ook kansen voor windenergie. Windenergie heeft een groot voordeel ten opzichte van zonne- energie, namelijk dat er minder ruimte voor nodig is. Een windturbine van 3 MW produceert ongeveer evenveel stroom als 6 – 8 hectare zonnepanelen. Uiteraard speelt hierbij ook de afweging een rol dat windturbines veel zichtbaarder zijn in het landschap.  

De mogelijke gebieden voor windenergie in Brunssum liggen -op basis van de PALET-studie- op de Oostflank. Hier ligt echter ook een veiligheidszone rondom de AWACS-vliegbasis in Geilenkirchen. Een van de zaken die op dit moment onderzocht wordt is of dat veilig naast elkaar kan bestaan. Brunssum trekt daarin samen op met andere gemeenten.

Uiteraard wordt ook gekeken of windturbines aansluiten op de overige wensen voor de ontwikkeling van het Oostflankgebied. In het plan van aanpak is vastgelegd dat de directe omgeving en geïnteresseerde burgers meedenken en praten over de mogelijkheden van Brunssum om in 2040 energieneutraal te zijn.

Heeft u al een idee?

heeft u een idee hoe windenergie een plek kan krijgen in Brunssum? Wilt u daar al particulier of als bedrijf mee aan de slag? Laat het ons dan via e-mail weten.