Conceptversie Transitievisie Warmte

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum heeft de concept Transitievisie Warmte 2.0 vastgesteld. Voordat de Transitievisie Warmte 2.0 definitief vastgesteld wordt, kan iedereen die wat wil zeggen over het ontwerpbesluit, een zienswijze indienen. De Transitievisie Warmte ligt van 14 juni t/m 26 juli 2023 ter inzage.

In deze Transitievisie Warmte 2.0 wordt beschreven hoe de gemeente de komende jaren stappen wil zetten naar energiezuinige en aardgasvrije gebouwen en hoe de gemeente daar samen met bewoners en andere partners aan wil gaan werken.

Op deze pagina vindt u informatie over het webinar op 21 juni 2023, de informatiebijeenkomst op 5 juli 2023 en de concept Transitievisie Warmte 2.0.

Voor meer informatie over isoleren en besparen, duurzaam verwarmen en koelen of duurzame elektriciteit, kunt u terecht op www.brunssum.nl/energie

De Transitievisie Warmte 2.0 in het kort

In het klimaatakkoord is afgesproken dat de gemeente aan de slag gaat met het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Daarnaast heeft regio Parkstad de PALET-ambitie waarbij het uitgangspunt is: energieneutraal worden door te besparen op energie en eigen energie in de regio zelf op te wekken.

Om in Brunssum in 2050 energiezuinig en aardgasvrij te zijn, zet de gemeente de komende jaren stappen op basis van de Transitievisie Warmte 2.0. Deze visie kwam tot stand op basis van verdiepend onderzoek op de technische oplossingen én gesprekken met stakeholders waaronder de gemeenteraad, woningcorporaties en netwerkbeheerder Enexis. Inwoners kregen een enquête thuisgestuurd om te achterhalen hoe zij denken over energiezuinig en aardgasvrij wonen. Ook dat is uiteraard meegenomen in de concept Transitievisie Warmte 2.0

De ambitie van de gemeente is om in 2030 20% minder aardgas te verbruiken ten opzichte van 2020. Doordat de gemeente de regierol heeft in deze opgave, is ervoor gekozen deze opgave te gebruiken met het oog op het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de buurten.
Om alle buurten te verduurzamen is er vaak een combinatie van maatregelen nodig. Zo wordt altijd gestart met besparen en dus met isoleren. Veel gebouwen in Brunssum zijn nu nog niet goed geïsoleerd en dus niet energiezuinig. Na het isoleren volgt de stap naar duurzame energie.

Voor aardasvrij wonen zijn verschillende opties onderzocht. In Brunssum gaan waarschijnlijk de meeste woningeigenaren over op een individuele oplossing voor de eigen woning. Op sommige locaties is er potentie voor een kleine collectieve voorziening voor meerdere adressen.Uiteindelijk zijn al deze stappen alleen mogelijk als ze voor de woningeigenaren haalbaar en betaalbaar zijn.

Volledige versie downloaden

Uitvoeringsplan per buurt

Buurt voor buurt gaat de gemeente met de bewoners en andere partijen in de buurt een uitvoeringsplan maken. Te beginnen met buurten met veel woningen met een laag energielabel, waarbij de betaalbaarheid van de energierekening onder druk staat. Hierin wordt bekeken welke stappen zijn nodig om aardgasvrij te worden? In dit uitvoeringsplan komt onder andere ook de haalbaarheid, betaalbaarheid en een planning aan bod. Hoe de uitvoering vervolgens eruitziet, wordt in overleg met de buurt bepaald.

Gemeentebreed Isolatie- en verduurzamingprogramma

Daarnaast komt er gemeentebreed een isolatie- en verduurzamingsprogramma dat samen met de andere gemeenten in Parkstad wordt ontwikkeld. Dit programma wordt vanaf 2024 ingezet.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Transitievisie Warmte 2.0? Dat kan op verschillende manieren:

 Informatiebijeenkomst op woensdag 5 juli 2023 

Op 5 juli waren er twee bijeenkomsten in de Brike Oave. Hier gaf wethouder Merle van Leusden een toelichting aan de hand van een presentatie. De presentatie kunt u hier zelf bekijken. Wilt u ook de toelichting van de wethouder horen bekijk dan de webinar hieronder.


Webinar Energiezuinig en Aardgasvrij wonen

Op woensdag 21 juni vertelde Wethouder Merle van Leusden tijdens een webinar hoe de concept Transitievisie Warmte 2.0 tot stand is gekomen. Ook lichtte zij toe op welke manier we dit gaan uitvoeren en wat daarin de rol van u als bewoner kan zijn. U kunt de volledige webinar hieronder bekijken. Wilt u de toelichting van de wethouder graag live horen en eventuele vragen kunnen stellen? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 5 juli in de Brikke Oave.

 

Hieronder vindt u de vragen die gesteld zijn tijdens het webinar. Uiteraard voorzien van het antwoord.

Vraag en antwoord

1. Is groen gas = waterstof?

Groen gas is niet het zelfde als waterstof. Groen gas kan worden gemaakt door vergisting van bijv. snoeiafval. Waterstof wordt straks gemaakt van elektriciteit, dat is dan groene waterstof.  In bijlage 1.3.2 van de Transitievisie Warmte worden deze twee soorten duurzaam gas uitgelegd. 

2. De minister heeft aangegeven dat appartementen niet van het aardgas af hoeven. Dat betekent toch dat Brunssum niet volledig aardgasvrij wordt?

Ook appartementen zullen aardgasvrij moeten worden gemaakt. Als we dat niet zouden doen, dat moeten we alleen daarvoor gasleidingen laten liggen. Dat is veel te duur. 

3. Waarom moeten perse buurten aardgas vrij worden en wordt er niet gekozen voor een maatwerkaanpak ? Daar waar men wil en  het mogelijk is.

Het rijk verwacht van ons dat we zorgen voor aardgasvrije gebouwen in 2050. Op het moment dat we in een buurt aan de slag gaan, gaan we samen afspraken maken over de oplossingen die we onderzoeken. Bijvoorbeeld wat er nodig is aan isolatie enz. Op basis van informatie gaan we dan ook een gewogen keuze maken. Het kan dus ook zo zijn dat sommige buurten niet in 1 keer aardgasvrij kunnen worden gemaakt.  Wel bepalen we wat er dan nog nodig is om op termijn toch aardgasvrij te worden. Isoleren gaan we altijd doen, dat is gewoon nodig om de energierekening te verlagen. Er is dus ruimte voor maatwerk, maar niks doen is geen optie.  Hoe dit proces verloopt in de buurt en waarover we allemaal afspraken maken, wordt uitgelegd in bijlage 2 van de Transitievisie Warmte.

4. Als alleen inwoners een grote rol hebben in de besluitvorming, mis je dan niet de input van experts? Kun je iets vertellen over hun rol?

We hebben, tijdens het opstellen van de Transitievisie Warmte, al experts ingezet voor bijv. het uitvoeren van onderzoeken. Straks zullen we in de buurtgerichte aanpak ook onderzoek moeten doen. Afhankelijk van wat er nodig is, zullen we op dat moment ook experts gaan inschakelen.

5. Kunt u aangeven hoe de gemeente Brunssum wenst om te gaan met de flora fauna wetgeving - denk aan vleermuizen. Sommige gemeenten vragen bv collectief uitstel hiervan aan.

De gemeente zal de komende tijd ook aan de slag gaan met een soorten managementplan. Dit zal nog wel wat tijd vragen voor dit klaar is. Door dit soortenmanagementplan zorgen we voor de benodigde ontheffingsmogelijkheden van de wet natuurbescherming.  Dit is belangrijk voor de gemeente brede aanpak maar ook voor de buurtgerichte aanpak.

6. Zijn er straks ook mogelijkheden zoals bij zonnepanelenproject? In de zin van ontzorging en leningen

Als we in de buurt aan de slag gaan met de verduurzaming willen we graag werken aan een plan voor energiezuinig en aardgasvrij wonen. Dat is ook het ideale moment om te kijken of er nog zonnepanelen kunnen worden geplaatst of andere duurzame maatregelen kunnen worden meegenomen. Deze kunnen wat ons betreft gewoon meelopen in de ontzorging om tot een lening te komen. Op dit moment zijn er voor zonnepanelen geen subsidies beschikbaar. 

7. Ik bedoel niet opnieuw de regeling zonnepanelen maar de manier waarop de gemeente toen ondersteund heeft.

In het isolatie- en verduurzamingsprogramma dat momenteel wordt uitgewerkt, wordt bekeken op welke wijze inwoners ondersteund kunnen worden bij het nemen van maatregelen. In dit programma gaan we voor de eerste periode uit van collectieve inkoopacties en ontzorging voor de aanvraag van subsidies en/of financiering.  Doel is dat vanaf 2024 dit programma start en minimaal loopt tot 2030. Tijdens deze periode zal ook regelmatig worden bekeken wat dit programma aan nieuw aanbod kan ontwikkelen. Het is dus een soort groeiend programma tot 2030.

8. Is het document 2.0 online in te zien?

Ja deze is digitaal te raadplegen.  De transitievisie warmte 2.0 kunt u vinden op de gemeentelijke website via www.brunssum.nl/tvw onder het kopje concept Transitievisie Warmte.

Inspraak

De concept Transitievisie Warmte 2.0 zoals die op deze site staat ligt ook voor iedereen ter inzage van 14 juni t/m 26 juli 2023 in het gemeentehuis, aan het Lindeplein 1 in Brunssum. 

Een ieder kan gedurende deze termijn zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het schriftelijk indienen van zienswijzen. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Brunssum, postbus 250, 6440 AG Brunssum. Mondelinge reacties kunnen worden gericht aan de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed, bereikbaar via telefoonnummer 06-39498359.