Transitievisie Warmte 2.0

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum heeft de Transitievisie Warmte 2.0 vastgesteld.

In deze Transitievisie Warmte 2.0 wordt beschreven hoe de gemeente de komende jaren stappen wil zetten naar energiezuinige en aardgasvrije gebouwen en hoe de gemeente daar samen met bewoners en andere partners aan wil gaan werken. Elke vijf jaar wordt deze visie opnieuw bekeken en vastgesteld.

Voor meer informatie over isoleren en besparen, duurzaam verwarmen en koelen of duurzame elektriciteit, kunt u terecht op www.brunssum.nl/energie

De Transitievisie Warmte 2.0 in het kort

In het klimaatakkoord is afgesproken dat de gemeente aan de slag gaat met het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Daarnaast heeft regio Parkstad de PALET-ambitie waarbij het uitgangspunt is: energieneutraal worden door te besparen op energie en eigen energie in de regio zelf op te wekken.

Om in Brunssum in 2050 energiezuinig en aardgasvrij te zijn, zet de gemeente de komende jaren stappen op basis van de Transitievisie Warmte 2.0. Deze visie kwam tot stand op basis van verdiepend onderzoek op de technische oplossingen én gesprekken met stakeholders waaronder de gemeenteraad, woningcorporaties en netwerkbeheerder Enexis. Inwoners kregen een enquête thuisgestuurd om te achterhalen hoe zij denken over energiezuinig en aardgasvrij wonen. Ook dat is uiteraard meegenomen in de Transitievisie Warmte 2.0

De ambitie van de gemeente is om in 2030 20% minder aardgas te verbruiken ten opzichte van 2020. Doordat de gemeente de regierol heeft in deze opgave, is ervoor gekozen deze opgave te gebruiken met het oog op het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de buurten.
Om alle buurten te verduurzamen is er vaak een combinatie van maatregelen nodig. Zo wordt altijd gestart met besparen en dus met isoleren. Veel gebouwen in Brunssum zijn nu nog niet goed geïsoleerd en dus niet energiezuinig. Daarom is er een Isolatie en verduurzamingsprogramma Parkstad ontwikkeld. Na het isoleren volgt de stap naar duurzame energie.

Voor aardasvrij wonen zijn verschillende opties onderzocht. In Brunssum gaan waarschijnlijk de meeste woningeigenaren over op een individuele oplossing voor de eigen woning. Op sommige locaties is er potentie voor een kleine collectieve voorziening voor meerdere adressen.Uiteindelijk zijn al deze stappen alleen mogelijk als ze voor de woningeigenaren haalbaar en betaalbaar zijn.

Volledige versie downloaden

Uitvoeringsplan per buurt

Buurt voor buurt gaat de gemeente met de bewoners en andere partijen in de buurt een uitvoeringsplan maken. Te beginnen met buurten met veel woningen met een laag energielabel, waarbij de betaalbaarheid van de energierekening onder druk staat. Hierin wordt bekeken welke stappen zijn nodig om aardgasvrij te worden? In dit uitvoeringsplan komt onder andere ook de haalbaarheid, betaalbaarheid en een planning aan bod. Hoe de uitvoering vervolgens eruitziet, wordt in overleg met de buurt bepaald.


In stappen aan de slag

We gaan in stappen te werk. We nemen de tijd om met  bewoners te komen tot een haalbare en betaalbare oplossing voor aardgas in de woning.

Als gemeente beginnen we met een verkenningsfase waarin we de buurtgegevens verzamelen. Tegelijkertijd zullen mensen ons op verschillende manieren in de wijk tegenkomen om te praten over hoe zij de buurt ervaren, wat er leeft en waar behoefte aan is.
De tweede stap is het opstellen van een projectplan op basis van alles wat we in de verkenningsfase tegenkwamen. In grote lijnen spreken we dan af welke alternatieven voor aardgas het beste lijken en wat verder uitgezocht wordt. Er staat ook in wie wat doet en hoe we elkaar op de hoogte houden.
Het uitvoeringsplan is de derde stap. Op basis van het projectplan bekijken we gezamenlijk wat de beste aanpak en oplossing is. In het uitvoeringsplan leggen we vast hoe de uitvoering er uit gaat zien. En welke subsidie- en financieringsmogelijkheden er zijn. Zodra het uitvoeringsplan is vastgesteld, kunnen we concreet aan de slag. Dat is de vierde stap.

Stappenplan buurtaanpak

Wilt u meer weten over deze stappen, lees dan bijlage 2 van het document Transitievisie Warmte

Gemeentebreed Isolatie- en verduurzamingprogramma

Daarnaast is er een gemeentebreed een isolatie- en verduurzamingsprogramma dat samen met de andere gemeenten in Parkstad is ontwikkeld. Dit programma wordt vanaf 2024 ingezet.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Transitievisie Warmte 2.0? 

Op woensdag 21 juni vertelde Wethouder Merle van Leusden tijdens een webinar hoe de concept Transitievisie Warmte 2.0 tot stand is gekomen. Ook lichtte zij toe op welke manier we dit gaan uitvoeren en wat daarin de rol van u als bewoner kan zijn. U kunt de volledige webinar hieronder bekijken. U kunt ook de korte uitleg bekijken in het filmpje "Transitievisie Warmte, wat ís dat dan?".

Hieronder vindt u de vragen die gesteld zijn tijdens het webinar. Uiteraard voorzien van het antwoord.

Vraag en antwoord

1. Is groen gas = waterstof?

Groen gas is niet het zelfde als waterstof. Groen gas kan worden gemaakt door vergisting van bijv. snoeiafval. Waterstof wordt straks gemaakt van elektriciteit, dat is dan groene waterstof.  In bijlage 1.3.2 van de Transitievisie Warmte worden deze twee soorten duurzaam gas uitgelegd. 

2. De minister heeft aangegeven dat appartementen niet van het aardgas af hoeven. Dat betekent toch dat Brunssum niet volledig aardgasvrij wordt?

Ook appartementen zullen aardgasvrij moeten worden gemaakt. Als we dat niet zouden doen, dat moeten we alleen daarvoor gasleidingen laten liggen. Dat is veel te duur. 

3. Waarom moeten perse buurten aardgas vrij worden en wordt er niet gekozen voor een maatwerkaanpak ? Daar waar men wil en  het mogelijk is.

Het rijk verwacht van ons dat we zorgen voor aardgasvrije gebouwen in 2050. Op het moment dat we in een buurt aan de slag gaan, gaan we samen afspraken maken over de oplossingen die we onderzoeken. Bijvoorbeeld wat er nodig is aan isolatie enz. Op basis van informatie gaan we dan ook een gewogen keuze maken. Het kan dus ook zo zijn dat sommige buurten niet in 1 keer aardgasvrij kunnen worden gemaakt.  Wel bepalen we wat er dan nog nodig is om op termijn toch aardgasvrij te worden. Isoleren gaan we altijd doen, dat is gewoon nodig om de energierekening te verlagen. Er is dus ruimte voor maatwerk, maar niks doen is geen optie.  Hoe dit proces verloopt in de buurt en waarover we allemaal afspraken maken, wordt uitgelegd in bijlage 2 van de Transitievisie Warmte.

4. Als alleen inwoners een grote rol hebben in de besluitvorming, mis je dan niet de input van experts? Kun je iets vertellen over hun rol?

We hebben, tijdens het opstellen van de Transitievisie Warmte, al experts ingezet voor bijv. het uitvoeren van onderzoeken. Straks zullen we in de buurtgerichte aanpak ook onderzoek moeten doen. Afhankelijk van wat er nodig is, zullen we op dat moment ook experts gaan inschakelen.

5. Kunt u aangeven hoe de gemeente Brunssum wenst om te gaan met de flora fauna wetgeving - denk aan vleermuizen. Sommige gemeenten vragen bv collectief uitstel hiervan aan.

De gemeente zal de komende tijd ook aan de slag gaan met een soorten managementplan. Dit zal nog wel wat tijd vragen voor dit klaar is. Door dit soortenmanagementplan zorgen we voor de benodigde ontheffingsmogelijkheden van de wet natuurbescherming.  Dit is belangrijk voor de gemeente brede aanpak maar ook voor de buurtgerichte aanpak.

6. Zijn er straks ook mogelijkheden zoals bij zonnepanelenproject? In de zin van ontzorging en leningen

Als we in de buurt aan de slag gaan met de verduurzaming willen we graag werken aan een plan voor energiezuinig en aardgasvrij wonen. Dat is ook het ideale moment om te kijken of er nog zonnepanelen kunnen worden geplaatst of andere duurzame maatregelen kunnen worden meegenomen. Deze kunnen wat ons betreft gewoon meelopen in de ontzorging om tot een lening te komen. Op dit moment zijn er voor zonnepanelen geen subsidies beschikbaar. 

7. Ik bedoel niet opnieuw de regeling zonnepanelen maar de manier waarop de gemeente toen ondersteund heeft.

In het isolatie- en verduurzamingsprogramma Parkstad Limburg staat op welke wijze inwoners ondersteund worden bij het nemen van maatregelen. In dit programma gaan we voor de eerste periode uit van collectieve inkoopacties en ontzorging voor de aanvraag van subsidies en/of financiering. Het programma start vanaf 2024 en loopt tot 2030. Tijdens deze periode zal ook regelmatig worden bekeken wat dit programma aan nieuw aanbod kan ontwikkelen. Het is dus een soort groeiend programma tot 2030.

8. Is het document 2.0 online in te zien?

Ja de Transitievisie warmte 2.0 is digitaal te raadplegen.  

Explainer