Planmatige aanpak duurzaam Brunssum

De Rijksoverheid, de Provincie en gemeente werken aan een planmatige aanpak om te komen tot een duurzame wereld én een duurzaam Brunssum.

Een van de belangrijkste besluiten van de Rijksoverheid is dat in 2050 alle woningen van het aardgas af zullen zijn. Dat is een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstelling die in 2015 in Parijs internatonaal zijn afgesproken. Als gemeente hebben wij de komende tijd de taak de eerste wijken aan te wijzen om van het gas af te gaan. Andere wijken zullen geleidelijk volgen. Net als iedere andere gemeente schrijven  we daarom een plan waarin staat hoe en wanneer de woningen op een andere manier verwarmd worden: de Transitievisie Warmte, ook wel Warmteplan genoemd. 

De gemeente werkt sinds 2019 samen met de Stadsregio Parkstad en de andere parkstadgemeenten aan een regionaal deel van dat Warmteplan. Daarnaast werken we aan het lokale Warmteplan. Dit lokale deel geeft weer welke wijken kansrijk zijn om voor 2030 relatief eenvoudig zonder aardgas verder te kunnen, en wat op basis van maatschappelijke kosten het beste alternatief voor deze wijken is. 

Alle Warmteplannen van de gemeenten moeten uiterlijk eind 2021 zijn vastgesteld. Om dat voor elkaar te krijgen moeten we nu beginnen, in elk geval met het maken van een gedegen plan van aanpak. Uiteindelijk komt er voor elke wijk een wijkuitvoeringsplan, dit doen we samen met de buurt. Op welke wijze we dat gaan doen, is nu nog niet duidelijk, ook gelet op de coronacrisis. 

Denkt u mee?

Het Warmteplan maken we niet alleen. Op dit moment doen we dit samen met de partijen als de woningcoöperaties, de netbeheerder Enexis en WML. Gezamenlijk bekijken we wat technisch haalbaar is en welke maatschappelijke kosten daar bij komen kijken. Maar ook de inwoners van Brunssum kunnen meedenken. Voor de eerste stap maken we gebruik van de Monitor Verduurzaming Warmte (MoVe2030). Dat is een enquête om te achterhalen wat u belangrijk vindt. We starten nu met deze enquête in een aantal wijken. In een latere fase krijgen ook de overige wijken een uitnodiging om deze enquête in te vullen.  

MoVe2030

Met MoVe2030 willen we de antwoorden achterhalen op vragen als: Gebruikt u op dit moment aardgas in uw huis? Of heeft u een alternatief? Wij zijn heel benieuwd hoe u denkt over andere manieren om te koken, te douchen en te verwarmen. Wat zou het voor u betekenen als de gaskraan dichtgaat? Is uw woning eenvoudig aan te passen voor alternatieven? En wat heeft u daarvoor nodig?

De antwoorden op deze vragen zijn voor ons heel waardevol bij het opstellen van het Warmteplan. Wij waarderen het dan ook zeer wanneer u de enquete in wilt vullen als u de uitnodiging ontvangt.

Wilt u meer weten over MoVe2030 klik dan hier.

Wat gebeurt er na het Warmteplan?

Zodra het Warmteplan is vastgesteld door het college en de gemeenteraad, kan worden gestart met het Wijkuitvoeringsplan. Samen met de bewoners van de geselecteerde wijken onderzoekt de gemeente nader of de wijken inderdaad zo kansrijk zijn als verwacht. Zo ja, dan wordt gedetailleerder gekeken op welke manier dan verwarmd en gekookt gaat worden. Als dat duidelijk is, bekijken we wanneer woningen losgekoppeld kunnen worden van het gasnet.

inforgraphic wie doen er mee