Stadsdeelvisie Zuid-Oost

De stadsdeelvisie schetst de gemeentelijke visie op de toekomstige ontwikkeling en vernieuwing van Brunssum Zuid-Oost. Deze stadsdeelvisie vormt het integrale beleidskader voor het initiëren en het toetsen van plannen gericht op instandhouding en verbetering van de woon- en leefkwaliteit in Brunssum Zuid-Oost.

Brunssum-Zuid en Brunssum-Oost zijn fijne wijken waarin mensen graag wonen, werken en recreëren. De afgelopen jaren is hier al volop geïnvesteerd in vernieuwing en verbetering. Maar we willen kijken of we nóg meer kunnen doen om Brunssum-Zuid en Brunssum-Oost klaar voor de toekomst te maken. Daarom hebben we een voorlopige toekomstvisie voor deze wijken gemaakt. 

Om die toekomstvisie te maken, hebben we als gemeente met zoveel mogelijk inwoners en organisaties gesproken. Met het wijkteam, maar ook met u als bewoner tijdens bewonersbijeenkomsten in beide wijken. Ook de wensen van de ondernemers en de maatschappelijke instellingen uit de wijken zijn meegenomen, samen met de plannen van woningcorporatie Weller. Daarnaast hebben we naar onderzoeken en analyses voor de toekomst gekeken.  

Al die verschillende informatie is uiteindelijk samengevoegd, met als resultaat de voorlopige Stadsdeelvisie. De Stadsdeelvisie houdt overigens rekening met de Structuurvisie 2025 voor Brunssum en de overige regionale structuurvisies. Wat in de andere al vastgestelde structuurvisies is afgesproken, komt daarom in deze Stadsdeelvisie niet aan de orde.

 

Ter inzage

Het ontwerp ‘Stadsdeelvisie Brunssum zuid-oost’ ligt gedurende zes weken ter inzage vanaf 1 december 2016.

Raadpleeg hier het ontwerp ‘Stadsdeelvisie Brunssum zuid-oost’.

U kunt naast het digitale document het ontwerp ook inzien bij de gemeentewinkel van Brunssum, Loket Vergunningen, aan het Lindeplein 1.

 

Informatiebijeenkomsten

Voor beide wijken wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Brunssum Oost

Datum: 15 december 2016

Tijdstip: 20:00 uur

Locatie: SGL Brunsum, De Insel 18

 

Brunssum Zuid

Datum: 19 december 2016

Tijdstip: 20:00 uur

Locatie: De Burcht, Wieënweg 18

 

Indienen inspraakreacties

Gedurende de genoemde termijn kunnen inwoners en belanghebbenden (zowel natuurlijke en rechtspersonen) een inspraakreactie ingedienen.

Schriftelijke reacties kunnen worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Brunssum, Postbus 250, 6440 AG Brunssum. De voorkeur gaat uit naar het schriftelijk indienen van inspraakreacties. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u tijdens de inzagetermijn contact opnemen met de afdeling Beleid & Strategie, bereikbaar onder telefoonnr. 045 5278651.

 

Vervolg

Na de ter inzage periode zal de gemeenteraad geïnformeerd worden over de inspraakreacties. De gemeenteraad zal worden gevraagd, met inachtneming van de ingediende reacties, de ‘Stadsdeelvisie Brunssum zuid-oost’ vast te stellen.

De vastgestelde versie zal na het besluit van de gemeenteraad bekend worden gemaakt. Deze versie is voor inwoners niet direct bindend. Er zal dan ook geen bezwaar- en beroepsmogelijkheid volgen na de vaststelling door de gemeenteraad.

Uitgelicht