Stimuleringsregeling Burgerkracht

Met deze regeling willen we bewoners van Brunssum stimuleren om op eigen kracht en initiatief een bijdrage te leveren aan hun sociale leefomgeving. De ingediende projecten zijn gericht op buren en buurtbewoners die samen een oplossing vinden voor praktische zaken in en om het huis, waarbij gedacht kan worden aan samen koken, samen boodschappen doen, samen sporten en nog veel meer.

De stimuleringsregeling Burgerkracht is bedoeld om bewoners en vrijwilligers te ondersteunen bij activiteiten die gericht zijn op:

 • de zelfredzaamheid van bewoners;
 • het stimuleren van wederkerigheid;
 • het versterken van de eigen kracht van bewoners en hun sociale netwerken;
 • het voorkomen van sociaal isolement;
 • bewonersparticipatie (deelname aan het maatschappelijke leven);
 • maatschappelijke activering (naar vrijwilligerswerk);
 • de versterking van de sociale samenhang binnen een wijk en tussen de bewoners.

Doelgroep

Deze regeling kan alleen worden aangevraagd door personen en bewonersgroepen die initiatieven nemen die gericht zijn op de bewoners van Brunssum en die passen in de doelstellingen. De aanvrager(s) dienen woonachtig te zijn Brunssum. Verder zijn professionele instellingen en de wijkteams uitgesloten van deelname.

Criteria

Aanvragen kunnen voor deze regeling in aanmerking komen als de activiteit betrekking heeft op een of meer van de volgende punten:

 • In het initiatief is het principe van wederkerigheid terug te vinden (mensen doen iets voor elkaar);
 • Actief burgerschap en participatie: meedoen en/of stimuleren van meedoen en erbij horen;
 • Preventie: het voorkomen van armoede, taalachterstand, overlast, sociaal isolement;
 • Vorming educatie of emancipatie;
 • Activiteiten, cursussen, projecten en voorlichting, gericht op het bevorderen van kennis, begrip, inzicht en vaardigheden;
 • Toeleiding naar wijkvoorzieningen;
 • Talentontwikkeling ten gunste van wijkactiviteiten;
 • Vrijwilligersactiviteiten ten gunste van wijkbewoners.

Aanvullende voorwaarden

Verder zijn er nog een aantal voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen.

 • Het initiatief overstijgt het persoonlijk belang van de de aanvragers en is een aanvulling op het bestaande aanbod van activiteiten en voorzieningen in Brunssum;
 • Initiatieven worden aangevraagd door bewoners en bewoners- of vrijwilligersorganisaties uit Brunssum voor activiteiten in brunssum. Organisaties met betaalde krachten en de wijkteams komen niet in aanmerking voor deze regeling;
 • De subsidie wordt slechts verleend aan bewoners van Brunssum;
 • De subsidie wordt toegekend als er aantoonbare samenwerking is met andere actieve bewonersgroepen en/of instellingen en organisaties in de gemeente Brunssum;
 • Subsidieaanvragen waarbij co-financiering uit andere financieringsbronnen is geregeld hebben voorrang boven subsidieaanvragen waarbij dit niet het geval is;
 • Het initiatief kan rekenen op voldoende draagvlak/belangstelling of behoefte vanuit de wijk;
 • Het initiatief mag geen politieke of religieuze doelstelling hebben.

Subsidiebedrag

Het maximum per aanvraag bedraagt € 2.500,-.

Welke kosten mogen niet in de aanvraag worden opgenomen?

 • Structurele onderhoudskosten
 • Structurele huisvestingskosten
 • Structurele personele kosten

Beoordelingscommissie

De initiatieven worden voorgelegd aan een beoordelingscommissie. Deze commissie bestaat uit onafhankelijke burgers en de wijkmanagers. 

Aanvraag indienen

Download het inschrijfformulier, vul dit in en voeg een bijlage die volgende onderdelen bevat:

 • Uitgewerkt plan van de activiteit, incl. de criteria waar de activiteit betrekking op heeft.
 • Begroting, incl. mogelijke andere subsidies of sponsoring.

Inschrijfformulier Stimuleringsregeling Burgerkracht (pdf, 1 mb)