Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) bepaalt dat overheden, en dus ook de gemeente, zoveel mogelijk informatie zelf openbaar moeten maken. In de Woo is daarnaast vastgelegd dat iedereen bij de overheid, en dus ook bij de gemeente, een verzoek om informatie kan indienen.

De Woo bepaalt dat de overheid informatie zelf openbaar moet maken. 

De gemeente doet dat op de website waar bijvoorbeeld informatie over college- en raadsbesluiten te vinden is, of op www.overheid.nl waar bijvoorbeeld alle verordeningen, (aanvragen om) omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten te vinden zijn. 

In de Woo is daarnaast vastgelegd dat iedereen bij de overheid, en dus ook bij de gemeente, een verzoek om informatie kan indienen. De informatie waar om gevraagd wordt, moet zijn vastgelegd in een document, zoals bijvoorbeeld een schriftelijk stuk, een elektronisch bestand, een foto of een film. 

Indienen van een Woo-verzoek

U kunt een verzoek om informatie onder vermelding van uw naam, adresgegevens en handtekening indienen per brief (postbus 250, 6440 AG Brunssum), per e-mail, via een webformulier (met DigiD), of mondeling.

Het is van belang dat u bij het verzoek zo concreet mogelijk aangeeft over welk onderwerp u informatie wenst te ontvangen of welke documenten u wenst te ontvangen. Is het verzoek te algemeen geformuleerd, dan zullen wij u vragen uw verzoek nader te verduidelijken.

Ook is het belangrijk dat u aangeeft in welke vorm u de informatie wenst te ontvangen, schriftelijk per post, of digitaal per e-mail. 

Beslistermijn Woo-verzoek 

De gemeente moet binnen vier weken een beslissing nemen op het verzoek. Deze termijn kan met twee weken worden verlengd.

Is het verzoek dermate omvangrijk dat de beslistermijn daardoor niet gehaald kan worden, dan zal contact met u worden opgenomen en zal in overleg met u bekeken worden in welke volgorde uw verzoek het beste afgehandeld kan worden.

Behandeling Woo-verzoek

Uw verzoek kan worden toegewezen of afgewezen.

Wordt uw verzoek toegewezen, dan dient u er rekening mee te houden dat aan toezending van informatie kosten verbonden zijn. U kunt de informatie waar u om vraagt ook kosteloos komen inzien.

Niet alle informatie mag zomaar verstrekt worden. Zo mogen bepaalde persoonsgegevens of vertrouwelijke bedrijfsgegevens niet openbaar gemaakt worden.

Wordt uw verzoek afgewezen, dan wordt uitgelegd waarom de informatie niet verstrekt kan worden. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u tegen dat besluit binnen zes weken bezwaar indienen.