Stemmen bij volmacht

De burgemeester van de gemeente Brunssum maakt bekend dat het bij de verkiezing van de leden van provinciale staten van de provincie Limburg en die van de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg, op woensdag 15 maart 2023, een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS

 1. Bij Bureau Verkiezingen van de gemeente Brunssum zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. U kunt hiervoor ook terecht op de website: www.brunssum.nl/verkiezingen. 
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 door de kiezer zijn ingediend bij de gemeente waar hij/zij op maandag 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.
 3. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.
 4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 30 januari 2023 als kiezer zijn geregistreerd in dezelfde provincie als de volmachtgever en in het geval van het waterschap ook voor hetzelfde waterschap.
 5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. 
 6. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B.    MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS

 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas, aan de gemachtigde over.
 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
 6. Een volmacht die is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. Een volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door het Bureau Verkiezingen (045-5278555), Lindeplein 1, te Brunssum.

Publicatiedatum: 30 januari 2023 (overheid.nl)