Stemmen bij volmacht verkiezingen gemeenteraad gemeente Brunssum 2022

De burgemeester van Brunssum maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van deze gemeente op 14, 15 en 16 maart 2022 een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Machtiging op schriftelijke aanvraag 

  1. Bij het Klant Contact Centrum (Lindeplein 1) zijn de formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen kosteloos verkrijgbaar. Deze formulieren kunt u ook online invullen.
  2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 11 maart 2022, 17.00 uur, door de kiezer te worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (31 januari 2022) als kiezer is geregistreerd.
  3. Degene, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag van de kandidaatstelling (31 januari 2022) als kiezer zijn geregistreerd.
  4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Degene dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.
  5. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen.

B. Machtiging door de overdracht van de stempas

  1. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van zijn stempas, tot en met de laatste dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te dragen.
  2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandidaatstelling (31 januari 2022) in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft.
  3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.
  4. Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken. Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij het Bureau Verkiezingen, 045 527 86 89, Lindeplein 1, te Brunssum.

Publicatiedatum: 31 januari 2022 (overheid.nl)