Zittingen hoofdstembureau en centraal stembureau gemeente Brunssum 2022

Op 14, 15 en 16 maart 2022 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voordat u naar de stembus kunt moeten heel veel zaken voorbereid worden; door de gemeente, maar ook door de deelnemende politieke partijen.

In de voorbereidingen is een belangrijke rol weggelegd voor het hoofdstembureau en het centraal stembureau. Het hoofdstembureau treedt voor wat betreft de verkiezing van de leden van de gemeenteraad tevens op als het centraal stembureau. Beide organen toetsen de voorbereidingen, het verloop en de uitslag van de verkiezingen aan dat wat in de Kieswet c.a. staat.

Hieronder treft u een overzicht aan van de zittingen van het hoofdstembureau en het centraal stembureau, wat beide organen op die zittingen toetsen en besluiten, en welke stukken wanneer ter openbare kennisgeving worden gebracht.

Politieke partijen die geregistreerd staan en deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, leveren op 31 januari 2022 hun kandidatenlijsten in. Vervolgens controleert het centraal stembureau in een besloten zitting op 1 februari 2022, om 16.00 uur, de kandidatenlijsten op de vereisten van de Kieswet c.a. Verzuimen kunnen tot 3 februari 2022, uiterlijk 17.00 uur, hersteld worden door de indieners. 

Op 4 februari 2022 vindt om 10.00 uur een openbare zitting plaats van het centraal stembureau over:

  • de geldigheid van de kandidatenlijsten;
  • handhaving van de daarop voorkomende kandidaten;
  • handhaving van de geplaatste aanduiding;
  • het nummeren van de kandidatenlijsten.

De openbare zitting is ook online te volgen via www.brunssum.nl/verkiezingen.

Tijdens de zitting van het centraal stembureau kan een bezwaar worden ingediend. Als u van dit recht gebruik wilt maken, moet u zich uiterlijk 3 februari 2022, voor 17.00 uur aanmelden, graag met vermelding van uw naam en telefoonnummer, via verkiezingen@brunssum.nl. U ontvangt dan een e-mail met vermelding van op welke wijze u uw bezwaar kenbaar kunt maken.

Op 21 maart 2022 vindt om 10.00 uur een openbare zitting van het hoofdstembureau plaats tot vaststelling van de uitkomst van de stemming van de gemeenteraadsverkiezingen, direct gevolgd door een openbare zitting van het centraal stembureau tot vaststelling van de uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad.

Deze openbare zitting is ook online te volgen via www.brunssum.nl/verkiezingen. Tijdens de zitting kan een bezwaar worden ingediend. Als u van dit recht gebruik wilt maken moet u zich uiterlijk 21 maart 2022, voor 08.00 uur, aanmelden, graag met vermelding van uw naam en telefoonnummer, via verkiezingen@brunssum.nl. U ontvangt dan een e-mail met vermelding van op welke wijze u uw bezwaar kenbaar kunt maken.

Bovengenoemde zittingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Lindeplein 1, te Brunssum. Direct na de zittingen wordt het van de desbetreffende zitting opgemaakte proces-verbaal en overige stukken voor een ieder ter inzage gelegd. Voorts kan via onze website www.brunssum.nl/verkiezingen hiervan kennis worden genomen.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij het Bureau Verkiezingen (045-5278689), Lindeplein 1, te Brunssum.

Publicatiedatum: 17 januari 2022 (overheid.nl)