Beleid en regelgeving

 • Verordeningen

  Deze wetten en regels zijn vastgesteld door de gemeenteraad of college van B&W.

 • Bekendmakingen

  Wekelijks maakt de gemeente de besluiten die door het bestuur zijn genomen bekend.

 • Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid.

 • Mandatenregister

  Het mandatenregister bevat de bevoegdheden en de gemachtigden van de gemeente Brunssum.

 • Gedragscode

  In deze code zijn de waarden, normen en regels die gelden voor het handelen van de gemeentelijke bestuurders vastgelegd.

 • Bezwaar maken

  Tegen een besluit van een bestuursorgaan kan iedere belanghebbende bezwaar maken.

 • Klacht over gedragingen van ambtenaren of bestuurders

  Als u niet tevreden bent met de wijze waarop een ambtenaar of bestuurder zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen kunt u daarover een klacht indienen.

 • Inkoopvoorwaarden

  De Gemeente Brunssum heeft voor leveringen en diensten de “Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Brunssum 2009” beschikbaar.

Uitgelicht