Beleid en regelgeving

 • Bekendmakingen

  Wekelijks maakt de gemeente de besluiten die door het bestuur zijn genomen bekend.

 • Bezwaar maken

  Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente Brunssum. U kunt dan meestal bezwaar maken. Of bezwaar mogelijk is, staat in het besluit.

 • Gedragscode en reglement van orde

  In de gedragscode zijn de waarden, normen en regels die gelden voor de gemeentelijke bestuurders vastgelegd. Het reglement van orde beschrijft de werkwijze van de gemeenteraad of commissies.

 • Inkoopvoorwaarden

  De Gemeente Brunssum heeft voor leveringen en diensten de “Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Brunssum 2009” beschikbaar.

 • Klacht over gedragingen van ambtenaren of bestuurders

  Als u niet tevreden bent met de wijze waarop een ambtenaar of bestuurder zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen kunt u daarover een klacht indienen.

 • Mandaatbesluit en mandatenregister

  25 augustus 2021

  Het mandaatbesluit en mandatenregister bevat de bevoegdheden en de gemachtigden van de gemeente Brunssum.

 • Register gemeenschappelijke regelingen

  In het register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Brunssum deelneemt.

 • Verordeningen en beleidsregels

  Deze wetten en regels zijn vastgesteld door de gemeenteraad of college van B&W.

 • Wet open overheid (Woo)

  27 juni 2022

  De Wet open overheid (Woo) bepaalt dat overheden, en dus ook de gemeente, zoveel mogelijk informatie zelf openbaar moeten maken. In de Woo is daarnaast vastgelegd dat iedereen bij de overheid, en dus ook bij de gemeente, een verzoek om informatie kan indienen.