Beleid en regelgeving

 • Bekendmakingen

  Wekelijks maakt de gemeente de besluiten die door het bestuur zijn genomen bekend.

 • Bezwaar maken

  Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente Brunssum. U kunt dan meestal bezwaar maken. Of bezwaar mogelijk is, staat in het besluit.

 • Gedragscode en reglement van orde

  In de gedragscode zijn de waarden, normen en regels die gelden voor de gemeentelijke bestuurders vastgelegd. Het reglement van orde beschrijft de werkwijze van de gemeenteraad of commissies.

 • Inkoopvoorwaarden

  De Gemeente Brunssum heeft voor leveringen en diensten de “Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Brunssum 2009” beschikbaar.

 • Klacht over gedragingen van ambtenaren of bestuurders

  Als u niet tevreden bent met de wijze waarop een ambtenaar of bestuurder zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen kunt u daarover een klacht indienen.

 • Mandaatbesluit en mandatenregister

  04 maart 2020

  Het mandaatbesluit en mandatenregister bevat de bevoegdheden en de gemachtigden van de gemeente Brunssum.

 • Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

  25 augustus 2020, pdf, 321kB

  De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft per 20 augustus 2020 een nieuwe Noodverordening vastgesteld, ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus. De verordening is ook in de gemeente Brunssum van kracht.

 • Register gemeenschappelijke regelingen

  In het register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Brunssum deelneemt.

 • Verordeningen en beleidsregels

  Deze wetten en regels zijn vastgesteld door de gemeenteraad of college van B&W.

 • Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid.