Bezwaar maken

Bij het bekend maken van een besluit staat vermeld of een bezwaarschrift kan worden ingediend, en bij wie. De gemeente maakt het besluit bekend in een brief aan betrokkene, en/of door een publicatie.

Voorwaarden

De procedure voor het indienen en het behandelen van een bezwaarschrift is wettelijk geregeld. Dit houdt in dat een bezwaarschrift moet voldoen aan:

  • Het bezwaarschrift dient te worden ingediend binnen 6 weken na datum verzending of na bekendmaking van het besluit.
  • Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van datum, naam, adres, handtekening, een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen waarom u bezwaar maakt. Indien u middels DigiD een bezwaarschrift indient, geldt uw DigiD-handtekening als een analoge handtekening zoals hier bedoeld.

Als uw bezwaarschrift niet aan één van deze vereisten voldoet, wordt u in beginsel in de gelegenheid gesteld om dit voor een bepaalde datum te herstellen. Maakt u van deze gelegenheid geen gebruik of is het niet mogelijk om het gebrek te herstellen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaar inhoudelijk niet wordt behandeld. Voldoet uw bezwaarschrift wel aan de bovengenoemde wettelijke vereisten, dan zal het inhoudelijk worden behandeld. In de ontvangstbevestiging wordt verdere informatie verstrekt over de te volgen procedure en het tijdsverloop met betrekking tot de behandeling van uw bezwaarschrift.

De gemeente Brunssum heeft een onafhankelijke Commissie voor de Bezwaarschriften ingesteld, die de gemeente adviseert over ingekomen bezwaarschriften. De Commissie voor de Bezwaarschriften zal u doorgaans uitnodigen voor een hoorzitting waar u uw bezwaarschrift kunt toelichten. De gemeente zal tijdens deze zitting haar besluit toelichten en reageren op uw bezwaarschrift. Indien andere belanghebbenden betrokken zijn bij de bezwaarprocedure, dan worden ook deze personen uitgenodigd voor de hoorzitting. Na deze hoorzitting formuleert de Commissie voor de Bezwaarschriften een advies op basis waarvan de gemeente een beslissing zal nemen op uw bezwaarschrift. Bij toezending van deze beslissing zal ook een kopie zijn toegevoegd van het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften en het gemaakte verslag van de hoorzitting. Een deel van de hoorzittingen is openbaar. Deze worden vooraf hier bekendgemaakt.

Indienen bezwaarschrift

Bezwaarschriften kunnen schriftelijk of online (met DigiD) worden ingediend.

Schriftelijk

Gemeente Brunssum t.a.v. het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (dus: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, of de burgemeester)

Postbus 250

6440 AG Brunssum

Online

Bezwaarschrift indienen (inloggen met DigiD)

Telefonisch

Gemeente Brunssum

(045) 5278555

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een bezwaarschrift.
De eventuele kosten die u maakt ten behoeve van juridische ondersteuning (bijvoorbeeld voor een advocaat), vallen hier niet onder.

Bijzonderheden

Voorlopige Voorziening

Tijdens de bezwaarprocedure blijft het oorspronkelijke besluit geldig. Wil een bezwaarmaker uitvoering van het besluit voorkomen, dan moet hij of zij een 'voorlopige voorziening' aanvragen bij de rechter. De rechter kijkt dan of er een spoedeisend belang is bij het stopzetten van de uitvoering van het besluit. Uitzondering hierop zijn vergunningen die betrekking hebben op een zogenaamde 'onomkeerbare situatie'. Dat zijn onder meer de kapvergunningen, monumentenvergunningen en sloopvergunningen. Deze vergunningen treden pas in werking indien gedurende de bezwarentermijn geen bezwaren hiertegen zijn ingediend en niet is verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een "voorlopige voorziening" kan (tegelijk met of na de indiening van het bezwaarschrift) aangevraagd worden bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond). Voor meer informatie over een voorlopige voorziening ga naar www.rechtspraak.nl.

Overig

Hoe u verder bezwaar kunt maken kunt u lezen in de folder 'Beroep en bezwaar tegen een beslissing van de overheid' op de website van de rijksoverheid.

Voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit over gemeentelijke belastingen of bijstand, verwijzen wij u naar de BsGW en ISD BOL.

Uitgelicht