Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid.

Iedereen die informatie wil inzien, kan daartoe een Wob-verzoek indienen bij de gemeente. Een dergelijk verzoek moet voldoen aan bepaalde eisen en wordt in een aantal gevallen niet gehonoreerd, bijvoorbeeld als openbaarmaking van informatie de privacy van personen of de veiligheid kan schaden.

U kunt op 2 methoden aanvullende overheidsinformatie krijgen:

  • Via bekendmakingen
  • U kunt zelf vragen om openbaar maken van overheidsinformatie door het doen van een Wob-verzoek

WOB-verzoek indienen

U kunt uw Wob-verzoek schriftelijk indienen bij de gemeente Brunssum, Postbus 250, 6440 AG Brunssum.

Meer informatie