Burgerparticipatie

Een van de belangrijke taken van de gemeente is het maken van beleid. Daarin spreken we af wat we doen, hoe we dat doen en welke regels daarvoor gelden. Een andere taak is het uitvoeren van plannen die door de gemeenteraad zijn goed gekeurd. Vaak gaat dat om grote of kleinere praktische plannen. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een brede school of het opnieuw inrichten van een straat.
Allemaal zaken die u als burger aangaan. De ene keer wat meer dan de andere keer. Wilt u dan ook wel meedenken, meepraten of meebeslissen? Dat kan in Brunssum in veel gevallen en op veel manieren.

Natuurlijk zijn er de formele (vaak wettelijk verplichte) inspraakprocedures, zoals bepaald in de inspraakverordening. U kunt dan uw mening (zienswijze) inbrengen over het voorgenomen beleidsstuk of uitvoeringsplan. College van B&W en de gemeenteraad zullen uw mening dan mee wegen in hun besluit. Maar liever nog willen we u eerder op een of andere wijze betrekken bij een te ontwikkelen beleidsnota of een uitvoeringsplan. En als het enigszins kan, doen we dat in samenspraak, voordat het als definitief ontwerpvoorstel naar B&W of gemeenteraad gaat. Deze werkwijze gaat verder dan de inspraakverordening aangeeft.

Participatieladder

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Brunssum legt bij de start van elke beleidsnota of plan vast in welke mate u als burgers betrokken wordt bij de totstandkoming van dat nieuwe beleid of dat uitvoeringsplan. Er zijn vijf “participatietreden”. Vooraf wordt vastgesteld welke trede passend is. Als er geen mogelijkheid is om u mee te laten beslissen (bijvoorbeeld omdat er heel veel belangen spelen of omdat (wettelijke) regels dat onmogelijk maken, zullen we u van te voren zeggen wat uw invloed wel kan zijn. Zo ontstaan er geen valse verwachtingen.

Trede 1: Informeren

Op deze trede gaat het erom dat wij als gemeente u op de hoogte stellen van onze plannen. U kunt verduidelijkende vragen stellen, maar er wordt niet om uw mening gevraagd. Bij alle hogere treden is dit wel het geval.

Voorbeelden van informeren

Trede 2: Raadplegen

Op deze trede willen wij graag uw mening horen. Wat leeft er, zijn er nieuwe ideeën? De gemeente is niet verplicht de ideeën over te nemen of de plannen aan te passen, maar we houden er wel zoveel mogelijk rekening mee. Altijd moet er een of andere vorm van terugkoppeling plaatsvinden.

Voorbeelden van raadplegen

Trede 3: Adviseren

Bij de derde trede op de participatieladder krijgt u alle gelegenheid om problemen en oplossingen aan te dragen. Uw inbreng speelt een volwaardige rol bij de ontwikkeling van beleid. De politiek moet goede argumenten hebben om uw adviezen niet op te volgen.

Voorbeelden van adviseren

Trede 4: Coproduceren

Hier hebben alle betrokkenen samen de touwtjes in handen. De partijen zoeken gezamenlijk met de gemeente naar oplossingen. De politiek houdt zich aan deze oplossingen. De afspraak is dat u altijd een reactie krijgt op uw inbreng.

Voorbeelden van coproduceren

Trede 5: Meebeslissen

Op deze trede is uw invloed het grootst. Het gemeentebestuur laat het maken van beleid - binnen de gestelde kaders - helemaal aan de betrokken partners (zoals Buurtnetwerken) over. De ambtenaren hebben een adviserende rol.

Voorbeelden van meebeslissen

Zijn er nog andere manieren om betrokken te zijn?

Er zijn meer manieren om betrokken te zijn bij de gemeentelijke beleidsontwikkeling of uitvoeringsprojecten.

Zo kunt u altijd terecht op onze website, zodat u altijd goed geïnformeerd bent. U kunt natuurlijk gewoon contact met ons opnemen over onderwerpen waarover u graag met ons in gesprek wilt komen. Dat kan per brief, e-mail of telefoon. Maar u kunt ook aansluiting zoeken bij het Buurtnetwerk van uw wijk.

Buurtnetwerk

Elke wijk heeft een Buurtnetwerk. Ze krijgen subsidie van de gemeente. Daarmee organiseren ze activiteiten. Ook kunnen ze het geld gebruiken voor bijvoorbeeld een bijdrage in de speelvoorzieningen. Buurtnetwerken zijn de ogen en oren van de wijk en daarom een belangrijke gesprekspartner van de gemeente en andere organisaties in de wijken, zoals politie en woningcorporaties.

Wie bepaalt uiteindelijk het beleid en welke plannen er worden uitgevoerd?

De gemeentelijke besluitvorming is vaak ingewikkeld. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad beoordelen de voorstellen en moeten daarbij de verschillende belangen tegen elkaar afwegen.

Beslissing

Nadat de inspraak is afgerond, neemt het college van B en W of de gemeenteraad een standpunt in en rondt de besluitvorming af. Wanneer u betrokken was bij de totstandkoming van het voorstel krijgt u bericht. Daarna start de uitvoering.