College van B&W

 • Samenstelling college van Burgemeester en Wethouders

  De burgemeester vormt samen met de wethouder(s) het college van Burgemeester en Wethouders.

 • Coalitieakkoord raadsperiode 2022-2026

  30 juni 2022, pdf, 11MB

  Op maandag 27 juni 2022 heeft de gemeenteraad het coalitieakkoord 2022-2026 vastgesteld. Dit akkoord bevat de blauwdruk voor het gemeentelijk beleid voor de komende vier jaar.

 • Uitvoeringsprogramma College van B&W 2022-2026

  18 juli 2023, pdf, 1MB

  In het Uitvoeringsprogramma wordt beschreven hoe het college van B&W in de komende jaren de actiepunten uit het Coalitieakkoord 2022-2026 gaat realiseren.

 • Besluitenlijsten

  Het college van B&W vergadert iedere dinsdag. De besluiten die het college van B&W in deze vergaderingen neemt, kunt u op deze pagina raadplegen.

 • Gedragscode

  In deze code zijn de waarden, normen en regels die gelden voor het handelen van de gemeentelijke bestuurders vastgelegd.

 • Jaarverslagen

  In het jaarverslag legt het College aan de Raad verantwoording af over de via de begroting beschikbaar gestelde middelen. Tevens is hierin de jaarrekening en balans van het betreffende jaar opgenomen.

 • Bestuurskosten college

  Voor het uitoefenen van de functie van burgemeester of wethouder worden kosten gemaakt.