Brunssum kiest voor sociaal beleid in financieel onzekere tijden

De begroting van de gemeente Brunssum is op de langere termijn (2021) sluitend. In de komende twee jaar laat de begroting echter tekorten zien. Deze zijn het gevolg van ontwikkelingen waarop de gemeente geen of weinig invloed heeft. De gemeente Brunssum voert daarom in de komende jaren een behoedzaam financieel beleid waarbij verantwoord geïnvesteerd wordt in een sociaal beleid, gebaseerd op het uitgangspunt “de burger centraal”.

Dit blijkt uit de Programmabegroting 2019 en de Meerjarenbegroting 2020-2022.

Ontoereikend

In 2019 is het tekort op de begroting 3 miljoen euro, in 2020 is dat ruim 1 miljoen euro. Vanaf 2021 laat de meerjarige prognose een sluitende begroting zien. Om de inwoners van Brunssum zoveel mogelijk te ontzien, wordt een deel van de tekorten opgevangen door de algemene reserves aan te spreken.

De financiële tekorten in 2019 en 2020 kennen twee hoofdoorzaken. Zo zijn de budgetten die het Rijk beschikbaar stelt voor het sociaal domein ontoereikend voor een verantwoorde uitvoering van de taken die voortvloeien uit de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdzorg. Brunssum verwacht dat, gelet op landelijke ontwikkelingen, het Rijk in de nabije toekomst bereid zal zijn de budgetten voor het sociaal domein te verruimen. Ook werkt de gemeente momenteel aan een Masterplan Sociaal Domein, met als doel een efficiëntere uitvoering van de taken en een betere beheersing van de kosten. De tweede hoofdoorzaak voor de tekorten in 2019 en 2020 zijn de negatieve effecten van de wettelijk opgelegde gewijzigde rentekostensystematiek, een structurele tegenvaller van 1,2 miljoen euro.

Extra geld

De voorziene tekorten dwingen de gemeente om financieel een behoedzame koers te varen en om verantwoorde keuzes te maken bij de uitvoering van de door het gemeenbestuur geformuleerde ambities voor de komende raadsperiode (2018-2022). Ondanks de noodzaak van een conservatief financieel beleid maakt Brunssum in de komende jaren extra geld vrij voor een sociaal beleid. Dit beleid, onder de noemer ‘De burger centraal’, is met name gericht op het bestrijden van armoede en het ondersteunen van mensen die rond moeten komen van een laag inkomen. Speerpunten zijn de ontwikkeling van een breder armoedebeleid en de aanpak van laaggeletterdheid. Verder gaat de gemeente in het komend jaar een eigen ombudsfunctie ontwikkelen waar burgers, die vast dreigen te lopen in de bureaucratie, terecht kunnen voor advies en ondersteuning. 

Ook zal in 2019 de geplande bezuiniging op het muziekonderwijs worden teruggedraaid en komt er een noodfonds voor minima voor twee jaar, 2019 en 2020. Voor elk jaar komt er een bedrag van 25.000,- euro beschikbaar. De gemeenteraad van Brunssum behandelt de Programmabegroting 2019 en de Meerjarenbegroting 2020-2022 in de vergadering van 13 november 2018.

Zie Programmabegroting 2019 Gemeente Brunssum.