Gemeenten in Parkstad aangemerkt als Voorloper Rijke Schooldag

Begin mei 2022 heeft het ministerie van OCW een subsidie opengesteld voor het Voorloperstraject Rijke Schooldag. Deze subsidie wordt verdeeld over 45 landelijke Voorlopers Rijke Schooldag. Het ministerie heeft laten weten dat we de selectieprocedure succesvol hebben doorlopen en officieel zijn aangemerkt als landelijke voorloper Rijke Schooldag. In het eerste subsidiejaar ontvangen we als lokale coalitie Parkstad een bedrag ter hoogte van €586.000,- En dat is vooral goed nieuws voor onze schoolgaande kinderen.

Aanvulling op lesdagen met extra activiteiten 

De Rijke Schooldag staat voor een gewone lesdag op school, met daar bovenop extra activiteiten op het gebied van sport, cultuur en brede talentontwikkeling voor alle leerlingen. Dit kan plaatsvinden in het basisonderwijs en/ of het voortgezet onderwijs. 

In Brunssum bieden we al een aantal extra activiteiten aan die we graag willen door ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan het programma De gezonde Basisschool van de Toekomst en het tussenschoolse activiteitenaanbod op basisschool Langeberg. Ook in de overige gemeenten in de Parkstadregio worden verschillende activiteiten aan leerlingen aangeboden. We trekken hierin gezamenlijk op en delen de opgedane ervaringen met elkaar. Daarom is de subsidieaanvraag met meerdere gemeenten in de Parkstadregio ingediend. 

Het voorloperstraject biedt ruimte om het aanbod verder te ontwikkelen

Met de Rijke Schooldag wil het Rijk graag dat leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zich verder ontwikkelen. Dit maakt ook onderdeel uit van het huidige, landelijke coalitieakkoord. Gemeenten kunnen, samen met het onderwijs en diverse overige partners, een lokale coalitie vormen. Deze lokale coalitie moet voldoen aan een set van voorwaarden. Na een intensieve selectieprocedure wordt bepaald of de lokale coalitie wordt aangemerkt als een van de 45 landelijke voorlopers Rijke Schooldag. Deze voorlopers kunnen gedurende drie schooljaren met behulp van extra subsidie hun huidige aanbod verder uitbreiden naar andere locaties en inhoudelijk verdiepen. Daarnaast is kennisdeling met elkaar een belangrijk aspect en wordt er aan de voorlopers gevraagd om mee te denken over een structurele aanpak en investering vanuit het Ministerie van OCW.  

De regio Parkstad is aangemerkt als landelijke voorloper Rijke Schooldag

De aanvraag die we namens de Parkstadgemeenten hebben ingediend, samen met een grote groep aan partners, richt zich op de volgende drie onderdelen:

  1. Het uitbreiden van het aantal scholen met De Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) en varianten van dit concept.
  2. Het uitbreiden van activiteiten van brede talentontwikkeling.
  3. Het inrichten van een buitenschools aanbod, centraal gelegen in specifieke wijken, met daarin diverse activiteiten op het gebied van sport, cultuur, gezondheid en brede talentontwikkeling. Dit zetten we op, samen met onze partners in de wijk.

Op 24 juni hebben we de beschikking vanuit het Ministerie van OCW ontvangen waarin staat dat we de selectieprocedure succesvol hebben doorlopen en officieel zijn aangemerkt als landelijke voorloper Rijke Schooldag. Op 7 juli is de lijst met landelijke voorlopers gepubliceerd. 

De gezamenlijke wethouders Onderwijs in Parkstad: Dat we aangemerkt zijn als voorloper Rijke Schooldag, bevestigt dat we goed op weg zijn met ons extra aanbod aan sport, cultuur, gezondheid en brede talentontwikkeling aan onze leerlingen. Met deze subsidie kunnen we nog meer kinderen hiermee bereiken. Zo vergroten we hun kansen in de toekomst op de arbeidsmarkt zodat ze later een beroep kunnen kiezen dat echt bij hen past.

Het exacte vervolg wordt in de komende maanden bekend gemaakt

De lokale coalitie Parkstad zal in de komende weken aan de slag gaan met het verder uitwerken van het activiteitenplan. Dit doen we samen met alle partners op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, etc. Op basis van het activiteitenplan en de vorderingen wordt in een later stadium de hoogte van de te ontvangen subsidie voor de komende jaren bepaald.