Nieuwe reclameregels voor winkels en bedrijven

De gemeente Brunssum wil nieuwe regels vaststellen voor reclame aan huis voor plaatselijke ondernemers. Deze regels zijn vastgelegd in een Reclamenota, 'Less is more'. Op deze nota kan iedereen reageren in een inspraaktermijn die loopt tot en met 9 maart 2021.

De nota heeft betrekking op de regels die gaan gelden voor het voeren van reclame bij o.a. winkels, horecafuncties, bedrijven, bedrijfjes aan huis en kantoren in Brunssum. Hierdoor wordt voor de plaatselijke ondernemers duidelijkheid geboden welke (basis)regels gelden voor reclame-uitingen aan hun pand. De definitieve beoordeling zal in overleg met de stadsbouwmeester plaatsvinden.

De nota is hier te raadplegen

Ter inzage

De beleidsnotitie ligt tot en met 9 maart 2021 ter inzage. In deze periode kan de nota worden ingezien bij het Loket Vergunningen in de gemeentewinkel, Lindeplein 1 te Brunssum. Voor een bezoek aan de gemeentewinkel kunt u een afspraak maken via de afsprakenplanner of via (045) 5278 555.

Iedereen kan gedurende deze termijn een inspraakreactie indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling.

De schriftelijke reactie is gericht aan de gemeente Brunssum, college van burgemeester en wethouders van Brunssum, Postbus 250, 6440 AG Brunssum.

Voor de mondelinge inspraakreactie kan gebeld worden met (045) 527 85 55. De behandelend ambtenaar neemt vervolgens contact op met degene die mondeling een inspraakreactie naar voren wil brengen. 

Gemeente Brunssum
27 januari 2021