Rijksbijdrage voor aardgasvrij Brunssum-Noord

Het stadsdeel Brunssum-Noord is geselecteerd door het ministerie van BZK als “Proeftuin Aardgasvrije wijk”. Brunssum is daarmee één van de circa twintig gemeenten die van het Rijk een financiële uitkering krijgen om te leren hoe een bestaande wijk succesvol van het aardgasnetwerk gehaald kan worden samen met bewoners, gebouweigenaren, woningcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers en andere bedrijven.

Woningcorporatie Weller en Mijnwater B.V. hebben zich naar aanleiding van de Rijksregeling “Proeftuin Aardgasvrije wijken 2018” begin deze zomer tot de gemeente Brunssum gewend. Zij zagen kansen voor een dergelijke proeftuin in Brunssum-Noord. Het college van Burgemeester en wethouders deelde deze visie en besloot een aanvraag in te dienen bij het Rijk om in aanmerking te komen voor de regeling. Deze aanvraag is nu dus toegekend.

Om tot een selectie van gemeenten te komen werd minister Ollongren geadviseerd door een adviescommissie, die bestaat uit programmapartners, stakeholders en deskundigen. De selectie is géén ranglijst, maar bestaat uit een zorgvuldige samenstelling van gemeenten, die aan de selectiecriteria voldoen én waarbij sprake is van geografische spreiding en variatie in techniek en aanpak. Op die manier kan een maximaal leereffect worden bereikt in de proeftuinen. Het aantal en de kwaliteit van inzendingen was hoog volgens het ministerie.

In de komende tijd gaan Weller, Mijnwater bv en gemeente Brunssum aan de slag om, samen met onder andere bewoners, gebouweigenaren en andere organisaties, te komen tot een plan van aanpak. De Rijksbijdrage is bedoeld voor het sluitend maken van de businesscase en het onrendabele deel van de investeringen in gebouwen en energie-infrastructuur.

Het Rijk stelt in totaal 85 miljoen euro beschikbaar voor circa 20 proeftuinen. Een proeftuin moet gericht zijn op een buurt met alle gebouwen die zich daarbinnen bevinden en uit ongeveer 500 woningen bestaan. Brunssum-Noord voldoet aan al die criteria.

In 2050 moet iedereen in Nederland “van het aardgas af zijn”. De overheid heeft bepaald dat de energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Hierover heeft Nederland internationale afspraken gemaakt tijdens het Klimaatakkoord in Parijs.