Transitievisie Warmte in concept vastgesteld

Op 6 juni 2023 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de Transitievisie Warmte 2.0 in concept vastgesteld. De insteek van deze Transitievisie Warmte 2.0 is om buurt voor buurt stappen te zetten naar energiezuinige en aardgasvrije gebouwen.

In welke buurt de gemeente start en hoe het proces samen met de buurt wordt georganiseerd staat beschreven in de Transitievisie Warmte 2.0. 

Isoleren is voor de meeste gebouwen de eerste stap. Daar ligt dan ook de prioriteit. Of er in de buurten meteen de stap gezet kan worden naar aardgasvrij, dat bepaalt de gemeente gezamenlijk met de buurt bij het opstellen van het uitvoeringsplan voor de buurt. 

Met input van velen

Enige tijd geleden zijn bewoners van de gemeente Brunssum gevraagd om mee te doen aan een gemeentelijke enquête over energiezuinig en aardgasvrij wonen.  In deze enquête hebben zij hun mening gegeven over energiebesparende maatregelen en aardgasvrij wonen. Met de informatie uit deze enquête, onderzoeken en bijdragen van partijen zoals de woningcorporaties en Enexis is de afgelopen periode is gewerkt aan het opstellen van beleid rondom energiezuinig en aardgasvrij wonen, dit is de Transitievisie Warmte 2.0. 

Informatie 

Deze concept Transitievisie Warmte 2.0 wordt door wethouder Merle van Leusden toegelicht tijdens een digitaal informatiemoment in de vorm van een webinar op woensdag 21 juni. Naast dit digitaal moment is er een openbare informatiebijeenkomst voorzien op 5 juli 2023 in de Brikke Oave. Meer informatie over dit webinar en deze informatiebijeenkomst is hier te vinden.

Inspraak

De concept Transitievisie Warmte 2.0 ligt voor iedereen ter inzage van 14 juni t/m 26 juli 2023 in het gemeentehuis, aan het Lindeplein 1 in Brunssum. De concept Transitievisie Warmte 2.0 met alle bijlagen kan ook digitaal worden ingezien.

Eenieder kan gedurende deze termijn zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het schriftelijk indienen van zienswijzen. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Brunssum, postbus 250, 6440 AG Brunssum. Mondelinge reacties kunnen worden gericht aan de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed, bereikbaar via telefoonnummer 06-39498359.

Logo Ons Duurzame Brunssum