Geluid

Eenmaal per vijf jaar stelt de gemeente Brunssum een actieplan geluid vast. In dit actieplan staat wat de gemeente kan doen om geluidshinder te beperken.

Inhoudelijk sluit het nieuwe actieplan geluid nauw aan bij het eerder vastgestelde Mobiliteitsplan Brunssum. Het gaat in het actieplan namelijk vooral over geluidshinder door verkeer op gemeentelijke wegen. Lawaai van bijvoorbeeld provinciale wegen en luchtverkeer valt niet onder het actieplan. Dat de geluidshinder door onder meer de Buitenring Parkstad Limburg en de vliegbasis Geilenkirchen niet aan de orde komt betekent beslist niet dat de gemeente Brunssum geen aandacht schenkt aan deze bronnen van overlast. Ze liggen echter buiten de directe invloedssfeer van de gemeente en vallen daarmee ook buiten het bestek van het actieplan.

Tot en met 3 juli 2024 kunt u een zienswijze kenbaar maken op het ontwerp van het actieplan geluid (ook wel actieplan EU-richtlijn omgevingslawaai genoemd). Hoe u een zienswijze indient leest u in de kennisgeving in het gemeenteblad. In de definitieve versie van het actieplan geluid zal worden toegelicht hoe er met de ontvangen zienswijzen is omgegaan en zal worden beschreven wat er inhoudelijk is aangepast.

Geluidsbelastingkaart

Begin 2023 is de geluidsbelastingkaart van de gemeente Brunssum al vastgesteld. De kaart toont de geluidsbelasting door het wegverkeer en door andere belangrijke bronnen van geluid. Sinds 2018 heeft de ingebruikname van de Buitenring Parkstad Limburg geleid tot een verschuiving van de verkeersstromen binnen Brunssum. Op de nieuwe geluidsbelastingkaart is de situatie na de openstelling van de Buitenring zichtbaar.

De kaart is te bekijken op icinity.nl. Via deze website is het mogelijk om tot op straat-/pandniveau in te zoomen op de kaart. (Selecteer in het keuzemenu: gemeente Brunssum, bij ‘scenario’ het jaar 2021 en ten slotte onder het kopje ‘geluidshinder’ de gewenste gegevens. De aanduiding ‘Lden’ staat hier voor de gehele etmaalperiode.)

Bij de officiële kennisgeving over de geluidsbelastingkaart is een rapportage met toelichting gevoegd, evenals een reeks pdf-kaarten met de afzonderlijke soorten geluidsbronnen, zoals wegverkeer en luchtvaart.

geluidsbelastingkaart

Geluidsbelasting door wegverkeer, etmaalperiode (zie ook de vergrote versie met legenda)

Vliegbasis Geilenkirchen

Ten noordoosten van Brunssum – net over de Duitse grens – ligt de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen. Dit is de thuisbasis van de AWACS-toestellen van het bondgenootschap. Meer informatie over deze radarvliegtuigen is te vinden op de websites van het ministerie van Defensie en de NAVO-vliegbasis.

Voor de inwoners van onder meer Brunssum en Schinveld brengen de vluchten helaas aanzienlijke geluidshinder met zich mee. Om die reden worden er permanent geluidsmetingen uitgevoerd. In de Commissie AWACS Limburg wordt besproken hoe de hinder zoveel mogelijk kan worden beperkt. Daarbij komen ook de klachten van inwoners aan de orde (voor het indienen van een klacht kunt u terecht bij het Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer).

De reguliere openingstijden van de vliegbasis zijn maandag tot en met vrijdag van acht uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds. Wanneer vliegbewegingen buiten deze tijden – of extra vluchten op bepaalde dagen – noodzakelijk zijn dan wordt dit doorgaans vooraf bekendgemaakt (onder meer via de website van streekomroep ZO-NWS).

AWACS

AWACS-toestel bij de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen