Nieuw bestemmingsplan Victoriapark vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Brunssum maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 12 december 2023 het bestemmingsplan “Victoriapark” gewijzigd heeft vastgesteld.

Tevens heeft de gemeenteraad van Brunssum bij besluit van 12 december 2023 besloten om geen exploitatieplan vast te stellen. 

Omschrijving bestemmingsplan

Het plangebied is gelegen in het noordwestelijke deel van het zogenoemde 'Ei' van Brunssum en wordt globaal begrensd door het Koutenveld in het westen, de percelen Koutenveld 20 en Kerkstraat 95A in het noorden, de Kerkstraat in het oosten en de Schiffelerstraat in het zuiden. De exacte begrenzing van het plangebied wordt bepaald door de verbeelding van het bestemmingsplan. 

Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van het gebied tussen de recent gerealiseerde bebouwing aan het Koutenveld/Schiffelerstraat/Victoria (Y-Staete) en de Kerkstraat mogelijk, bestaande uit mogelijkheden voor nieuwbouw op de percelen Kerkstraat 59 tot en met 91a en tegen het complex Y-Staete 3. Het programma bestaat uit 82 woningen, een diversiteit aan centrumfuncties op de begane grond en ondergrondse parkeergelegenheid. Ook voorziet het plan in een inrichting van de centraal in het plangebied gelegen ruimte als parkachtige omgeving / stadstuin. Daarnaast wordt met het plan circa 4.000 m2 aan plancapaciteit voor detailhandel geschrapt.

Gewijzigde vaststelling

De raad heeft ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan ingestemd met (samengevat) de volgende wijzigingen: 

•    Ter plaatse van het noordelijke deel van het plangebied aan de Kerkstraat wordt ook wonen op de begane grond toegestaan en dit is verwerkt in de regels.
•    Ter plaatse van dit noordelijke deel van het plangebied wordt geen detailhandel meer toegestaan ter plaatse van de panden die reeds eigendom zijn van de gemeente. 
•    In de regels worden verder enkele administratieve aanpassingen gedaan in de vorm van het herstellen van een tweetal verwijzingen en een tekstuele verduidelijking met betrekking tot de hoogte van bouwlagen.
•    De nieuwe begrippen uit het ontwerp facetbestemmingsplan ‘Parapluplan kamerbewoning, woningsplitsing en parkeren’ zijn opgenomen in de begrippen van onderhavig bestemmingsplan.
•    Daarnaast is de parkeerregeling aangepast aan het vastgestelde parkeerbeleid en de uitkomsten van het parkeeronderzoek zoals opgenomen in bijlage 9 van de toelichting van het bestemmingsplan.
•    Op 6 november 2023 heeft een landelijke update plaatsgevonden van de AERIUS-calculator. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan moet gebruik gemaakt worden van de meest recente AERIUS-calculator. De AERIUS-berekeningen voor de aanleg- en gebruiksfase zijn derhalve geactualiseerd en de daarbij behorende notitie is aangepast. Uit de actualisatie blijkt dat er nog steeds geen stikstofoverschrijding is tijdens de gebruiks- en bouwfase. 

De concrete vertaalslag van deze wijzigingen in het vastgestelde bestemmingsplan is opgenomen in de bijlage behorende bij het raadsvoorstel en -besluit.

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan “Victoriapark” ligt met ingang van 21 december 2023 gedurende zes weken ter inzage en is te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is daar opgenomen onder planidentificatienummer NL.IMRO.0899.BpVictoriapark-VA01

Het vastgestelde bestemmingsplan kan gedurende de openingstijden tevens worden ingezien bij het loket Vergunningen, Lindeplein 1 te Brunssum. Om de stukken in te zien dient u een afspraak te maken. Het gemeentehuis is gesloten gedurende de feestdagen (25 en 26 december en 1 januari). 

Rechtsbescherming


Vanaf 21 december 2023 kan gedurende 6 weken tegen het besluit van de gemeenteraad (dat genomen is op 12 december 2023) door belanghebbenden beroep worden ingesteld.
Het beroepschrift moet binnen de hiervoor vermelde beroepstermijn worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan “Victoriapark” treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn in samenhang met het beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Brunssum, 20 december 2023