Parkeernota

Het parkeerbeleid van gemeente Brunssum is uitgewerkt in de Parkeernota Brunssum 2022, als verlengstuk van het Mobiliteitsplan Brunssum 2022 - 2032.

De parkeernota bestaat uit drie onderdelen: deel 1 het Juridisch beleidskader, deel 2 het beleid zelf en deel 3 de nieuwe parkeernormen gebaseerd op de meest recente CROW Publicatie. Aan de parkeernota is bijlage 1 toegevoegd met de te hanteren parkeernormering. Deze parkeernormen zijn door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld als beleidsregel.