Reclamemateriaal verspreiden

U mag op straat of huis aan huis gewoon reclame verspreiden zoals folders en proefmonsters. Ook reclame verspreiden achter ruitenwissers van auto’s is toegestaan. De gemeente let wel op de gevolgen voor openbare orde en zedigheid. Zo mag de reclame bijvoorbeeld geen opruiend karakter hebben of seksueel getinte afbeeldingen bevatten.

Voorwaarden

Voor het verspreiden of openlijk aanbieden van geschreven of gedrukte stukken dan wel afbeeldingen onder het publiek dient aan een aantal regels te worden voldaan:

  1. Het verspreiden of openlijk aanbieden van geschreven of gedrukte stukken dan wel afbeeldingen onder het publiek is toegestaan op iedere dag tussen 9 uur en 18 uur en op koopavonden tot 21 uur.
  2. De verspreider is verplicht de geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen direct op te ruimen of te laten opruimen, indien deze in de omgeving van de plaats van uitreiking op de weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats worden weggeworpen of zijn achtergebleven.
  3. De verspreider mag geen overlast veroorzaken voor winkelend publiek en overige voetgangers en gebruikers van de openbare ruimte.
  4. Aanwijzingen, gegeven door ambtenaren van politie, dan wel andere bevoegde ambtenaren, dienen te worden opgevolgd.
  5. De verspreider is verplicht de schade die hij door zijn handelen aan gemeentelijke eigendommen of eigendommen van derden toebrengt te vergoeden en voorts dient hij alle mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente dan wel derden ten gevolge van zijn handelen schade zullen lijden.