Evenement organiseren (melding of vergunning)

Voor een evenement zoals een concert, braderie of optocht heeft u een evenementenvergunning nodig. Voor een klein evenement zoals een buurtfeest hoeft u alleen een melding te doen.

Aanvragen

Digitaal

Voor het indienen van uw melding of het aanvragen van de vergunning gebruikt u de EvenementenAssistent.

Kosten

Een A-evenement, vergunning of melding, is gratis.

Een B-evenement kost € 121,65

Een C-evenement kost € 405,45

Daarnaast kunnen er nog bijkomende kosten zich voordoen zoals kosten in verband met het organiseren van bijvoorbeeld wegafzettingen, brandveiligheid of andere vergunningen.

Voorwaarden

Een evenement wordt onderverdeeld in drie categorieën:

 • A-evenement: een evenement met beperkte impact op de omgeving en beperkte gevolgen voor het verkeer
 • B-evenement: een evenement met grote impact op de directe omgeving en/of gevolgen voor het verkeer
 • C-evenement: een evenement met grote impact op de stad en/of regio voor het verkeer

Voor B en C-evenememten heeft u een vergunning nodig. Voor een A-evenement hangt dit er vanaf of:

 • De organisator binnen 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester.
 • Niet meer dan 150 personen tegelijkertijd aanwezig zijn op het evenement.
 • Het evenement plaatsvindt tussen 10 en 24 uur.
 • Er niet later dan 23 uur muziek ten gehore wordt gebracht.
 • Het geluidsniveau ter plaatse van de gevel van een woning of een ander geluidsgevoelig object niet meer bedraagt dan 75 dB(A)
 • Het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten.
 • Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object.
 • Er een organisator en een plaatsvervanger bekend is.
 • Aanwijzingen, gegeven door ambtenaren van politie, dan wel andere bevoegde ambtenaren worden opgevolgd.
 • De organisator de schade die hij door zijn handelen aan gemeentelijke eigendommen of eigendommen van derden toebrengt vergoedt en alle mogelijke maatregelen neemt om te voorkomen dat de gemeente dan wel derden ten gevolge van zijn handelen schade zullen lijden.
 • De organisator het in gebruik genomen terrein en de directe omgeving daarvan schoonmaakt van papier en ander afval.

Voldoet uw A-evenement aan deze voorwaarden, dan volstaat u met een melding.

Meer informatie

Wilt u op zondag of een feestdag een evenement organiseren voor 13.00 uur? Dan moet u ook een ontheffing van de zondagswet aanvragen.

Uitgelicht