Informatie voor kermisexploitanten

Jaarlijks worden er een voor- en najaarskermis georganiseerd in Brunssum. Wilt u hieraan deelnemen? Bekijk de voorwaarden en schrijf u in voor een standplaats.

De indiening voor beide kermissen in 2021 is opengesteld t/m 1 januari 2021. De gemeente wil een betaalbaar evenement organiseren en zal dus bij toewijzing van standplaatsen o.a. rekening houden met de opgegeven rit- en deelnameprijzen.

Wanneer worden de kermissen gehouden?

De voorjaarskermis 2021 zal worden gehouden van 28 mei t/m 1 juni 2021, de najaarskermis 2021 zal worden gehouden van 1 t/m 5 oktober 2021.

Openingstijden (verlicht én toegankelijk voor bezoekers)

 • Vrijdag van 16.00 - 23.00 uur
 • Zaterdag t/m maandag van 14.00 - 23.00 uur
 • Dinsdags van 14.00 - 22.00 uur. Direct hierna kan worden afgebouwd.

Terrein

De voor- en najaarskermis wordt gehouden op het evenemententerrein Het Koutenveld. Er loopt een onderzoek om de kermis te verplaatsen naar het Lindeplein.

Op- en afbouwtijden

Opbouw én plaatsaanwijzing is op de woensdag voorafgaand aan de kermis vanaf 07.00 uur. Het terrein dient de woensdag ná afloop van de kermis om 12.00 uur leeg te zijn. Opstellingskeuring door een landelijk erkende keuringsinstantie is mogelijk. Brandweer Parkstad Limburg zal een controle uitvoeren bij de salonwagens én attracties i.h.k.v. de brandveiligheids-verordening.

Elektrische installatie

De stroomleverantie zal worden verzorgd middels dieselstroomaggregaten door Interchange Services. De aansluitkosten én het verbruik zijn voor rekening van de exploitant. Het gebruik van eigen aggregaten is niet toegestaan.

Inschrijven

Inschrijving voor elke inrichting/attractie moet afzonderlijk gebeuren via het inschrijfformulier.

Het bijvoegen van een recente foto van de attractie is noodzakelijk. Aan exploitanten van nieuwe vermaakzaken en/of publiektrekkers welke voor Brunssum bijzonder zijn, kan eventueel bij wijze van uitzondering bij de standplaatsverlening voorkeur worden verleend, mits de attractie op het moment van inschrijving in het bezit is van de exploitant, aan de reguliere verpachting wordt deelgenomen én de plaatsing van de attractie in het kermisplan past. Iedere inschrijver wordt geacht met de verpachtingsvoorwaarden bekend te zijn én ontvangt omtrent de gunning schriftelijk bericht.

Géén inschrijvingen worden ingewacht voor de navolgende, reeds verpachte zaken:

Lucky cranes, Holly cranes, Duinbuggies, Babysport, Mini-cars, Snacks, Gebak/oublies, Pinda/oublies, Suikerspin/popcorn, Nougat/suikerwerken, Vis en paling, Lijntrekspel, Eendjesspel (hengelsport), Fotoschietsalon, Autoscooter, Skeeball, en Pusher.

Inschrijfformulier kermissen

Bijzonderheden

De belangrijkste voorwaarden waaraan u zich als exploitant aan moet conformeren zijn:

 1. Een ieder aan wie een standplaats zal worden verleend, dient boven de pachtsom een bedrag te voldoen aan servicekosten van € 75,-. De servicekosten worden berekend per kermis, per attractie. Indien men met méér dan 2 salon-/woonwagens (per attractie) een plaats inneemt, worden de servicekosten per extra eenheid verhoogd met € 10,-. Vanwege de geringe ruimte verwacht de gemeente Brunssum dat exploitanten die in de regio woonachtig zijn, thuis overnachten.
 2. Een ieder aan wie een standplaats zal worden verleend, dient boven de pachtsom een bedrag te voldoen van € 50,- t.b.v. het instellen van nachttoezicht kermisterrein.
 3. De kermis zal ook dit jaar weer door het kermisactiviteitencomité worden gepromoot d.m.v.:
  1. kermiskrant ( incl. voor- en nabeschouwing).
  2. diverse aankondigingsborden én spandoeken langs alle invalswegen naar Brunssum.
  3. promotionele activiteiten tijdens de kermis.
  4. website en sociale media van de gemeente Brunssum.
  5. Iedere exploitant verplicht zich deel te nemen aan de door het kermisactiviteitencomité georganiseerde activiteiten. Aan een ieder aan wie een standplaats wordt verleend, zal een bijdrage in reclame/promotie worden gevraagd (verzocht wordt uw bijdrage in te vullen op het inschrijvingsformulier).
  6. Op de dinsdag zal tussen 16:00 en 18:00 uur een prikkelarme kermis zijn. Wat inhoud: geen knipperende lichten, weinig of geen muziek.
 4. Tijdens de voor- en/of najaarskermis zal op maandagmiddag (de ontmoetingsdag) vanaf 14.00 uur een gratis rondgang worden verzorgd voor een groep gehandicapten/kinderen/leerlingen. Exploitanten die een gunning ontvangen dienen hun medewerking hieraan te verlenen.
 5. De kermissen worden officieel geopend op vrijdagavond 19.00 uur (eventueel gevolgd door een activiteit).
 6. Exploitanten zijn verplicht zich te houden aan de voorwaarden, waaronder de gemeente Brunssum standplaatsen verpacht.
 7. Alle kermisinrichtingen, waarop het "Besluit regeling veiligheid attractie- en speeltoestellen" van toepassing is, moeten beschikken over een geldig keuringsbewijs, afgegeven door een erkende keuringsinstantie. Een kopie van het keuringscertificaat en het RAS-nummer dient in ieder geval bij de inschrijving te worden meegezonden. Indien er géén keuringsrapport wordt meegezonden, kan uw inschrijving terzijde worden gelegd.
 8. De gemeente Brunssum streeft naar een aantrekkelijke én betaalbare kermis (grootvermaak max. € 2,50 + aanbieding, kindervermaak max. € 2,00 + aanbieding). Zij behoudt zich het recht voor om een plaats toe te wijzen aan een ander dan de hoogste inschrijver. De gemeente zal tevens toezicht houden op de door de exploitant opgegeven/ingeschreven ritprijzen.
 9. Naar aanleiding van het aantal inschrijvingen kan het voorkomen dat de najaarskermis verplaatst wordt naar het Lindeplein. Indien dit overwogen wordt dient hierover nog overleg en overeenstemming bereikt te worden met de diverse belanghebbende.

Voor de volledige voorwaarden kunt u hier raadplegen Voorwaarden, waaronder de gemeente Brunssum standplaatsen voor de voor- en najaarskermis verpacht.