Klacht over gedragingen van ambtenaren of bestuurders

Als u niet tevreden bent met de wijze waarop een ambtenaar of bestuurder zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen kunt u daarover een klacht indienen.

Die klachten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op een ongeïnteresseerde of onheuse bejegening door een ambtenaar of bestuurder; brieven aan de gemeente die niet of veel te laat worden beantwoord, of administratieve fouten die maar niet hersteld worden.

Procedure

Volgens de procedure zoals die is vastgelegd in de Klachtenverordening wordt eerst een gezamenlijk gesprek gearrangeerd waarbij zowel klager als beklaagde aanwezig zijn. Ook het afdelingshoofd van beklaagde is daarbij aanwezig. Dit gesprek is bedoeld om na te gaan of de klacht langs minnelijke weg opgelost kan worden.

Wordt tijdens het gezamenlijke gesprek geen oplossing gevonden voor de klacht, dan wordt de klacht voor advies voorgelegd aan de onafhankelijke klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit drie externe personen die geen enkele binding met de gemeente hebben. Deze klachtencommissie hoort klager en beklaagde en brengt advies uit aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Het college van B&W neemt vervolgens een beslissing naar aanleiding van de ingediende klacht: gegrond of ongegrond. Is de klager het niet eens met de beslissing van het college, dan kan deze de klacht tenslotte voorleggen aan de Nationale ombudsman in Den Haag.

Indienen klacht

Nadat de betreffende gedraging zich heeft voorgedaan dient u de klacht zo spoedig mogelijk in. Dit kan uiterlijk een jaar later.

Digitaal

Indienen klacht over gedragingen van ambtenaren of bestuurders (inloggen met DigiD)

Post

Vul het klachtenformulier (pdf, 1 mb) in en stuur dit op naar:

Gemeente Brunssum

Postbus 250

6440 AG  Brunssum

Dit kan ook telefonisch via (045) 527 85 55 (alleen tijdens kantooruren).