Koninklijke onderscheidingen voor 6 Brunssumers

Bij gelegenheid van Koningsdag 2024 ontvingen zes inwoners van Brunssum op vrijdag 26 april 2024 een Koninklijke onderscheiding.

Vier gedecoreerden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, twee gedecoreerden zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De volgende personen (in alfabetische volgorde) werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Lid in de Orde van Oranje Nassau

J.R.P. (John) Aretz (71 jaar)

De heer Aretz richtte in 2007 het online ontmoetingsplatform Click4Friends op. Dit platform heeft als doel om 40-plussers met elkaar in contact te brengen om zo een vriendschapsnetwerk te creëren en/of eenzaamheid of sociaal isolement te bestrijden. Leden kunnen deelnemen aan uiteenlopende activiteiten die door de heer Aretz vanuit dit platform worden georganiseerd. Click4Friends ging in Parkstad Limburg van start, maar is inmiddels uitgebreid tot de regio’s Maastricht en Westelijke Mijnstreek. Momenteel telt het platform 500 actieve leden, het totale ledenbestand in de afgelopen 17 jaar bedroeg naar schatting 3.000 personen.

Click4Friends is inmiddels zo effectief gebleken in het versterken van sociale cohesie dat huisartsen, rouwverwerkers en psychologen hun cliënten regelmatig naar dit platform doorverwijzen. Diverse instanties vermelden dit initiatief op hun Sociale Kaart.

F.B. (Frans) Buikstra (72 jaar)

De heer Buikstra heeft zich, als FNV-lid, jarenlang (1999-2018) ingezet voor werknemersbelangen bij DSM en het latere Stork BV. Als lid van het bedrijfskader en kadernetwerk was hij betrokken bij cao-onderhandelingen en het bieden van juridische hulp.

In 1973 werd hij lid bij SV Limburgia, nu BSV Limburgia. Later vervulde hij voor deze vereniging diverse bestuursfuncties, waaronder penningmeester en secretaris. Verder speelt hij een rol in de organisatie van toernooien en het onderhoud van het verenigingspark, waaronder het verduurzamen van de accommodatie. Voor zijn verdiensten is hij inmiddels benoemd tot erelid van BSV Limburgia.

De heer Buikstra is tevens oprichter en penningmeester van Stichting Jeugdopleiding Houserveld.

M.P.J. (Marianne) Paes-de Hoop (71 jaar)

Mevrouw Paes-de Hoop is sinds 1989 actief voor de Hartstichting als collectant en wijkhoofd. In 2004 werd ze lid van het Comité Vrienden van de Hartstichting Brunssum en daarmee verantwoordelijk voor de algehele organisatie van de collectes in Brunssum. Sinds 1989 is ze tevens collectant voor het Kankerfonds.

In 1964 werd ze lid van Fanfare St. Barbara waar ze onder meer evenementen organiseert, waaronder concerten en andere activiteiten. Ze collecteert jaarlijks voor het Prins Bernhard Cultuurfonds waarbij ze op pad gaat tijdens de collecteweek voor de fanfare.

Voor Buurtvereniging De Opbouw, waar 117 gezinnen bij zijn aangesloten, maakt ze sinds 2017 deel uit van het bestuur. Daarnaast verricht ze administratieve werkzaamheden en organiseert ze jaarlijks meerdere activiteiten om de sociale verbinding in de wijk te versterken, waaronder wandel- en fietstochten, een garagesale, en de jaarlijkse feestavond.

I. (Ida) Quix-Visscher (73 jaar)

Mevrouw Quix-Visscher is sinds 1980 betrokken bij speeltuin Treebeek. Ze was 10 jaar lang bestuurslid en maakte 5 jaar lang deel uit van een werkgroep voor kinderen die knutselactiviteiten organiseerde. Ze beheert een aantal dagen per week het winkeltje van de speeltuin en verricht ook andere werkzaamheden, zoals poetsen.

Ook is ze vanaf 2005 actief als vrijwilliger voor De Zonnebloem, afdeling Brunssum-Treebeek. Ze bezoekt mensen thuis die vanwege een beperking niet zorgeloos en vanzelfsprekend aan de samenleving kunnen deelnemen en begeleidt hen tijdens uitstapjes. Ook organiseert ze voor deze mensen activiteiten als de Zonnebloemdag, muziekmiddagen en de Kerstviering. 

De volgende personen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

M.M.J. (Maurice) Gordijn (59 jaar)

De heer Gordijn is sinds 2003 actief voor Fanfare St. Barbara. Hij zat jarenlang in het bestuur als secretaris. In 2022 werd hij ad interim voorzitter en sinds 2023 vervult hij een duo-voorzitterschap. Naast deze bestuursfuncties is de heer Gordijn lid van de commissie werving en opleiding waar hij onder meer verantwoordelijk is voor het opzetten van een wervings- en opleidingsplan. De heer Gordijn heeft, vanuit zijn betrokkenheid bij St. Barbara, tevens zitting als bestuurslid bij de Limburgse Bond Muziekgezelschappen, waar 270 muziekkorpsen bij zijn aangesloten. Binnen deze bond was hij onder meer kartrekker van een aantal pilots voor muziekonderwijs in de hele provincie Limburg.

De heer Gordijn verricht daarnaast sinds 1970 werkzaamheden voor verschillende parochies, de Heilige Familie parochie en de Heilige Vincentius a paulo parochie, als acoliet, lector, koster en vrijwilliger bij andere parochie-activiteiten. Voor SV Langeberg zet hij zich sinds 2000 in, als scheidsrechter en grensrechter, maar ook als vrijwilliger bij de jaarlijkse Zomerfeesten. Ander vrijwilligerswerk verricht hij voor de tweejaarlijkse Parade en voor het Alsdorfcomité, dat invulling geeft aan de stedenband tussen Brunssum en het Duitse Alsdorf. 

Ook is Maurice Gordijn sinds 2018 bestuurslid en vrijwilliger bij het Clemensdomein, een centrum voor bezinning en toeristische trekpleister in Brunssum. Hij vervulde verder diverse bestuursfuncties binnen het CDA, RK Basisschool Langeberg en het Rumpens Mannenkoor.

Sinds 1995 is de heer Gordijn onbezoldigd werkzaam voor de NVVB, Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, eerst als lid en secretaris van de afdeling Limburg en sinds 2013 als voorzitter. Tevens is hij bestuurslid van de landelijke vereniging. Deze functie vloeit voort uit zijn betaalde baan als Senior Account medewerker Publiekszaken bij de gemeente Maastricht.

De heer Gordijn werd eerder, in 2018, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

R.M.T. (Roger) Gordijn (59 jaar)

De heer Gordijn is op tal van maatschappelijke terreinen actief als vrijwilliger, met name in de wijk Langeberg. Hij is sinds 1998 als bestuurslid verbonden aan de fanfare St. Barbara, waaronder een aantal jaren in de functie van penningmeester. Binnen de aan de fanfare gelieerde stichting Club van 100 fungeert de heer Gordijn als voorzitter en coördineert hij het bijeenbrengen van sponsorgelden voor de aanschaf van instrumentarium voor de vereniging. In samenwerking met de gemeente is hij een van de kartrekkers van het project 'Meer harmonie in de samenleving', een initiatief om jonge kinderen te interesseren voor muziek.

Hij is vanaf 1998 lid van voetbalvereniging SV Langeberg. Van 1998 tot 2012 was hij actief als secretaris van de supportersclub. Sinds 2000 heeft hij als secretaris zitting in het bestuur van de vereniging. Hij voert de ledenadministratie, organiseert EHBO-cursussen en is mede-organisator van toernooien. Verder is hij een belangrijke schakel tussen de vereniging en de KNVB.

Roger Gordijn is sinds 2008 betrokken bij de organisatie van Worldfestival Parade. Sinds 2009 is hij secretaris binnen het bestuur. Daarnaast is hij, als lid van de commissie facilitaire zaken, verantwoordelijk voor de organisatie van faciliteiten en de algehele veiligheid rondom het evenement.
Naast deze activiteiten heeft de heer Gordijn in de afgelopen decennia een brede inzet getoond op tal van maatschappelijke terreinen. Sinds 2009 is hij verbonden aan het Partnerschapcomité Brunssum-Alsdorf. Van 2011 tot 2023 was hij voorzitter van het Rumpens Mannenkoor (nu ere-voorzitter).

In de jaren negentig was de heer Gordijn bestuurslid voor gemeenschapshuis In ’t Ven en daarnaast als secretaris tien jaar lang (1989-1999) verbonden aan het comité dat het carnavalsevenement ‘Herren en Damensitzung’ organiseerde. 
Zes jaar lang, van 1998 tot 2004, was hij actief voor het CDA in Brunssum, eerst als secretaris, daarna als algemeen bestuurslid. Voor de Heilige Familieparochie was hij tot 2013 als vrijwilliger actief, onder meer als kerkmeester.

De heer Gordijn werd eerder, in 2012, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.