Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

De organisatie van de jeugdhulp is vastgelegd in de Jeugdwet. Kinderen in Nederland moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Zijn de omstandigheden zo dat zij hierbij hulp nodig hebben, dan kunnen zij een beroep doen op het Team Jeugd van onze gemeente. In de Jeugdwet staan de taken van gemeenten opgesomd. Zij moeten onder andere zorgen voor:

 • Jeugdhulpaanbieders van goede kwaliteit
 • Een beleidsplan voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg.
 • Voorzieningen op het gebied van jeugdhulp (jeugdhulpplicht).
 • Jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.
 • Maatregelen voor de aanpak van kindermishandeling.
 • De samenwerking met andere sectoren zoals zorg, onderwijs, politie en justitie.
 • Vertrouwenspersonen voor jeugdigen, hun ouders/pleegouders die te maken hebben met jeugdhulpverleners.

Doelen

Enkele doelen van de Jeugdwet zijn:

 • Gebruik maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociale netwerk. Het is belangrijk dat zij de regie blijven houden over hun leven. En dat ze samen met hun eigen omgeving en professionele hulpverleners naar oplossingen zoeken.
 • Eerder (jeugd)hulp bieden op maat voor kwetsbare kinderen; We kijken naar het hele gezin / systeem.
 • We werken volgens het principe 1 gezin-1 plan-1 regisseur.
 • Kinderen moeten zich in veiligheid optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien.
 • Ieder kind zou moeten kunnen opgroeien in zijn eigen gezin en zijn eigen netwerk.
 • We stimuleren het oplossingsgericht denken bij ouders en het gezin.
 • Zorg niet zwaarder dan nodig, maar wel zo zwaar als nodig.

Vragen en contact

Voor afdeling Zorg, team Jeugd kunt u van maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 12.00  uur telefonisch contact opnemen met 045 527 86 30. 

In een jeugd crisissituatie kunt u op werkdagen tot 17.00 uur bellen met 045 527 8430. Na 17.00 uur of op zon- en feestdagen kunt u terecht bij crisishulp Jeugd Zuid-Limburg via 043 604 57 77.

Het kan soms voorkomen dat we u telefonisch niet meteen te woord kunnen staan. U kunt uw hulpvraag dan ook altijd indienen via het contactformulier. We nemen dan zo snel mogelijk  contact met u op.