Duurzame energie

Zelf energie opwekken met zonnepanelen, zorgen voor duurzame warmte in huis en wonen zonder aardgas. Duurzame energie is iets waar we de komende jaren allemaal mee te maken krijgen.

In het klimaatakkoord is bepaald dat Nederland in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Hiervoor is duurzame energie nodig voor elektriciteit, warmte en koeling. Door te isoleren, zelf op te wekken en slim om te gaan met energie willen we zo efficiënt mogelijk omgaan met de beschikbare energie. Hieronder vindt u meer informatie over het beleid van de gemeente Brunssum en de lopende projecten en initiatieven.

Doelstellingen

  • Vermindering CO2-uitstoot met 55% in 2030 en klimaatneutraal in 2050.
  • Vermindering aardgasgebruik en isoleren van woningen met een slecht energielabel met als doel de uitfasering van de energielabels E-F-G in 2030. Woningcorporaties moeten eind 2028 alle slechte energielabels hebben verbeterd tot minimaal D. 
  • In Parkstad Limburg hebben we in de Regionale Energiestrategie (RES) gezamenlijk de ambitie om voor 0,5 terawattuur (TWh) aan grootschalige elektriciteit op te wekken, waarvan 0,075 TWh in Brunssum, te behalen met zonnepanelen op daken en boven parkeerplaatsen, met zonneparken en met windmolens.

Beleid en kaders

De Rijksoverheid heeft landelijk een aantal opgaven bepaald die alle gemeentes moeten vertalen naar de lokale situatie. Denk aan de uitvoering van het klimaatbeleid en het landelijk verduurzamingsprogramma waar ook het nationaal isolatieprogramma onderdeel van is. 

Regionaal is er een ambitie bepaald om in 2040 energieneutraal te zijn. Deze ambitie is vastgelegd in het programma Parkstad Limburg Energietransitie (PALET). De gemeente Brunssum heeft inmiddels samen met de andere Parkstadgemeenten ook aanvullend beleid opgesteld voor de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit met zonnepanelen en windturbines. Dit is vastgelegd in de Regionale Energiestrategie (RES) en het Regionaal afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking.

Welke stappen we zetten om Brunssum aardgasvrij te maken is vastgelegd in de Transitievisie Warmte 2.0. Hierin staat wat de aanpak van de gemeente is, hoe en waar de gemeente gaat starten en welke alternatieven er per buurt mogelijk zijn. Voor sommige woningen zijn dit individuele oplossingen en voor andere zal een collectieve oplossing verder onderzocht worden. Een definitieve keuze per buurt wordt gemaakt op het moment dat de gemeente samen met de bewoners een wijkuitvoeringsplan heeft gemaakt. Hierin wordt vastgelegd wat het alternatief voor aardgas wordt en hoe dit ook haalbaar en betaalbaar kan worden uitgevoerd. 

Projecten en initiatieven

Centrum

In de ontwikkeling van het centrum is verduurzamen één van de drie thema’s in de Centrumvisie. Hoe we dat willen realiseren staat beschreven in het ambitiedocument Duurzame Ontwikkeling. Hoe het centrum er dan uit gaat zien is verbeeld in het stedenbouwkundig kwaliteitskader

Brunssumse projecten voor duurzame stroom

Gemeentelijke gebouwen worden waar mogelijk voorzien van zonnepanelen. Zo zijn er op de sporthal Rumpen ruim 400 zonnepanelen geplaatst. Daarnaast wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een gemeentelijk zonnepark.

Brunssumse projecten voor isoleren en besparen

  • In de buurten Lemmender en Schuttersveld wordt met gelden uit het Volkshuisvestingsfonds gewerkt aan het verduurzamen van woningen. Door deze woningen te verduurzamen worden deze ook voorbereid op aardgasvrij wonen.
  • Door de gemeenten in Parkstad wordt samengewerkt in het kader van het Isolatie- en Verduurzamingsprogramma Parkstad

Brunssumse projecten voor duurzaam verwarmen en koelen 

In Brunssum Noord is de buurt Lemmender aangewezen als proeftuin voor het Programma Aardgasvrije Wijken Dit is de eerste buurt in Brunssum waar wordt onderzocht hoe verschillende bestaande woningen het beste aardgasvrij kunnen worden. Belangrijker nog: hoe dat haalbaar en betaalbaar kan, zodat iedereen kan meedoen. 

Lokale energiecoöperatie Energiek Brunssum

In Brunssum is er door inwoners een lokale energiecoöperatie opgericht die zich inzet voor het verduurzamen van Brunssum en het ondersteunen van Brunssumers in de energietransitie met onder andere advies, tips en energiescans voor woningen: Energiek Brunssum

Energiek Brunssum