Mobiliteitsplan Brunssum 2022-2032

Gemeente Brunssum heeft haar Mobiliteitsplan vastgesteld voor de jaren 2022-2032. Hierin is vastgelegd hoe de gemeente de komende jaren omgaat met mobiliteit in een veranderende omgeving.

De komst van de Buitenring bood de kans om anders na te denken over verkeer en de manier waarop mensen zich binnen Brunssum verplaatsen. Daarnaast boden maatschappelijke en technologische ontwikkelingen nieuwe perspectieven als het gaat om verkeer, mobiliteit en bereikbaarheid in Brunssum.

“Met dit mobiliteitsplan wil Brunssum ook een bijdrage leveren aan de verduurzaming van Brunssum en daarmee aan de klimaatopgave waar de samenleving voor staat”, zegt wethouder Hugo Janssen. “We zetten daarom in op de gedachte ‘Brunssum 10-minuten wandel- en fietsstad’: een gemeente waarbinnen de bereikbaarheid en veiligheid voor voetganger- en fietser het uitgangspunt is.” Daarnaast wordt op een zorgvuldige manier ruimte geboden aan gemotoriseerd verkeer, het openbaar vervoer en (nieuwe) vormen van aanvullende mobiliteit.

“Het Mobiliteitsplan Brunssum 2022 – 2032 is tot stand gekomen na een uitgebreide rondgang onder verschillende groepen: van raadsleden tot bewoners, ondernemers, belangengroepen en overige stakeholders", geeft Janssen aan. “De bijdragen die zij hebben geleverd en de ideeën die zij hebben voorgesteld, hebben ons in staat gesteld om een mobiliteitsbeleid te creëren dat past bij Brunssum en bij de uitdagingen waar de gemeente de komende 10 jaar voor staat.”

Concrete acties

De raad heeft vorige week het nieuwe Mobiliteitsplan vastgesteld. In dit plan staan de concrete actiepunten, waar de gemeente de komende jaren actief op inzet. Alle acties zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit waar de raad ook de financiële middelen voor vrij heeft gemaakt. Zo gaat de gemeente op een aantal wegen de maximumsnelheid verlagen van 50 naar 30 km/h, werken aan de verdere uitrol van elektrisch (deel)vervoer, de parkeerproblematiek in woonwijken aanpakken en zorgen voor een betere positionering van langzaam verkeer (voetganger en fiets) in het hele verkeerssysteem. Bij veel van deze actiepunten wordt directe samenwerking en overleg met bewoners opgezocht.