Subsidieregeling voor evenementen

De gemeente Brunssum wil een bijdrage leveren aan evenementen die voor publiek toegankelijk zijn en die in Brunssum worden georganiseerd. De evenementen waar een subsidie voor wordt gevraagd dragen bij aan het vergroten van sport- en cultuurparticipatie van inwoners en aan de levendigheid en het positieve imago van Brunssum.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van deze subsidie dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De organisatie van het evenement moet een rechtspersoon zijn en mag geen winstoogmerk hebben.
 • Het evenement moet plaatsvinden in de gemeente Brunssum. 
 • Het evenement moet toegankelijk zijn voor het publiek.
 • Het evenement moet bijdragen aan het vergroten van sport- en cultuurparticipatie van inwoners, de levendigheid, de sociale samenhang en de economische impulsen in Brunssum en bijdragen aan het positieve imago van Brunssum. 
 • De begroting van het evenement moet transparant zijn.
 • Er moet een financiële noodzaak zijn tot de subsidieaanvraag.
 • De organisatie mag voor hetzelfde evenement niet via een andere regeling ook nog subsidie krijgen van de gemeente Brunssum.
 • Als het evenement vergunningplichtig is, zorg dat deze op tijd is aangevraagd. 

Bij de aanvraag moet u o.a. de volgende gegevens invullen:

 • Het doel of de doelen.
 • De doelgroep.
 • Het programma.
 • Een beschrijving van de promotie en beoogde mediabelangstelling.
 • Het verwachte aantal deelnemers/bezoekers.
 • Een begroting voor de kosten van de activiteiten.
 • Indien een rechtspersoon voor de eerste maal subsidie aanvraagt, een exemplaar van de oprichtingsakte of de statuten.
 • Indien het evenement reeds heeft plaatsgevonden, een evaluatie van de voorafgaande editie.

Alle informatie over deze subsidie kunt u vinden in de Subsidieregeling evenementen Brunssum 2022.

Subsidieaanvraag

U vraagt de subsidie uiterlijk 12 weken voordat het evenement gaat plaatsvinden aan.

Digitaal

Wij vragen u om de subsidie online aan te vragen met DigiD of eHerkenning. 

Op papier indienen

Beschikt u niet over DigiD of eHerkenning? Download het aanvraagformulier en lever dit in bij de gemeentewinkel.

Verantwoording subsidie

De verantwoording van de subsidie moet uiterlijk 12 weken nadat het evenement heeft plaatsgevonden zijn ingediend. 

Meer informatie

De subsidieregeling vormt samen met de algemene subsidieverordening het subsidiebeleid rondom evenementen van de gemeente Brunssum.